صفحه ۳۷۷

د - مسائل مربوط به پیوند اعضا

پیوند برای حفظ جان بیمار

(سؤال 2190) آیا شخص می‎تواند یک کلیه خود را که سالم است به بیمار کلیوی که دو کلیه او از کار افتاده و در معرض خطر قرار دارد بدهد که به او پیوند زده شود؟ و بر فرض جواز آن می‎تواند در مقابل آن پول بگیرد؟

جواب: اگر برای خودش خطر نداشته باشد اشکال ندارد؛ و گرفتن پول نیز در برابر آن مانعی ندارد.

(سؤال 2191) آیا می‎توان از اعضای بدن کودک غیر ممیز که مرده است با اجازه ولی او برای نجات جان انسان زنده ای استفاده کرد؟ و آیا می‎توان بابت عضو صغیر پولی دریافت کند؟ و این پول متعلق به کیست ؟

جواب: در این مسأله بین کبیر و صغیر و اذن ولی و عدم اذن او فرقی نیست؛ بنابراین قطع عضو جسد کافر اشکال ندارد و اگر تهیه آن ممکن نباشد و حفظ جان مسلمان متوقف بر پیوند باشد جواز قطع عضو جسد مسلمان نیز بعید نیست؛ ولی بنابراحتیاط دیه عضو پرداخت شود و دیه آن به مقدار یک دهم دیه قطع عضو زنده است؛ و پول آن متعلق به خود میت است و باید در وجوه بر - مانند انجام امور خیریه برای میت - به مصرف برسد.

استفاده از جسد مجهول الهویة برای پیوند

(سؤال 2192) در مواردی که نجات جان بیمار مسلمانی وابسته به پیوند یک یا چند عضو از شخص دیگری باشد، اگر جسدی مجهول الهویة که اعضای قابل پیوندی دارد در دسترس باشد، آیا می‎توان این اعضا را به بیماری که محتاج است پیوند زد؟

جواب: مجهول الهویة در بلاد اسلام حکم مسلمان، و در بلاد کفر حکم کافر را دارد و پیوند عضو جسد کافر اشکال ندارد و پیوند عضو جسد مسلمان جایز نیست؛ بلی اگر تهیه جسد کافر و مجهول الهویه ای که در حکم کافر است میسر نباشد و حفظ

ناوبری کتاب