صفحه ۳۷۴

تحمیل هزینه گزاف، خانمهای بیمار به پزشک مرد مراجعه می‎کنند، در این صورت وظیفه پزشک مورد مراجعه چیست ؟ آیا اگر بتواند و یا احتمال دهد که می‎تواند با معاینات مختلف و ضروری، بیماری را تشخیص و درمان کند مکلف است چنین کاری را انجام دهد و یا باید وی را به یک پزشک زن ارجاع دهد؟ و آیا در صورت ارجاع و تأخیر در تشخیص و درمان بیماری، این پزشک مسئول نیست ؟

جواب: حکم این سؤال از جواب دو سؤال قبل فهمیده می‎شود؛ و به طور کلی در هرموردی که مراجعه به پزشک نامحرم برای بیمار جایز باشد، معالجعه برای پزشک جایز می‎شود و در هر موردی که مراجعه برای بیمار جایز نباشد، معالجه نیز برای پزشک جایز نمی باشد؛ و قول بیمار در صورتی که پزشک علم به کذب آن نداشته باشد برای پزشک حجت است.

(سؤال 2182) اگر پزشک مرد از روی ناچاری مجبور به معاینه خانم بیمار شد و یا خانم بیمار ناچار به مراجعه به پزشک مرد شد، با توجه به این که در صورت رعایت کامل مسائل شرعی و اخلاقی در معاینه کامل خانمها شاید بیش از نود درصد معاینات که در کتب پزشکی به انجام آنها تأکید شده است باید انجام نگیرند، اگر با این گونه معاینه سطحی و غیر کامل بیماری وی تشخیص داده نشد و درمان کامل صورت نگرفت، آیا پزشک مسئول است ؟ اگر مسئول است چاره چیست ؟ آیا باید برخلاف مسائل شرعی عمل کند؟ البته پزشکان متخصص ممکن است بدون معاینه کامل بتوانند تشخیص و درمان را انجام دهند؛ ولی افراد غیر مجرب بدون معاینه کامل امکان مداوا ندارند.

جواب: در هر موردی که بیمار ناچار به مراجعه به پزشک نامحرم باشد، اقدام به معالجه برای پزشک جایز و گاهی لازم است؛ و معالجه بر هر چیز از قبیل نگاه کردن، لمس و آزمایشات دیگر توقف داشته باشد برای پزشک بدون تجاوز از مقدار لازم جایز است و برخلاف مسائل شرعی نیست.

(سؤال 2183) اگر بچه دار شدن خانواده ای متوقف بر بعضی از مقدمات حرام باشد، مانند رؤیت و لمس زن اجنبیه، و از طرفی بدون بچه بودن به از هم پاشیده شدن خانواده منجر شود، تکلیف چیست ؟

ناوبری کتاب