صفحه ۳۷۲

را تعیین کند باید مقدار کار و کیفیت عمل را در نظر بگیرد و از اجحاف بپرهیزد و درباره مستمندان و تهی دستان ارفاق داشته باشد؛ و اگر قبلا تعیین نکرده باشد حق دریافت بیشتر از متعارف را ندارد. و بعید نیست هر مبلغی را که دولت تعیین کرده باشد متعارف محسوب شود و در این فرض نیز باید ملاحظه تهی دستان را داشته باشد و اگر به طور رایگان معالجه نکند لااقل درباره آنان تخفیف قائل شود و متوجه باشد که روزی دهنده، خداست و قداست و معنویت امر پزشکی فوق امور مادی می‎باشد.

(سؤال 2177) آیا دریافت حق طبابت قبل از بهبودی بیمار (طبق روش مرسوم) صحیح است ؟

جواب: با رضایت بیمار اشکال ندارد؛ و حکم ارجاع آن در صورت عدم حصول بهبودی در جواب سؤالهای قبلی گذشت.

(سؤال 2178) در مراکز پزشکی دولتی یا خصوصی معمولا قیمت معالجه ها و یا عمل های جراحی بیماران تعیین می‎شود و پزشکان با توجه به همان قیمت تعیین شده استخدام می‎شوند، و قهرا شرط مذکور را - که بر اساس آن اجاره محقق شده - پذیرفته اند و تخلف از آن جایز نیست. حال اگر پزشکی از این تخلف نمود و برای یک عمل جراحی مثلا از مریض یا اولیای او با رضایت آنها بیشتر از قیمت تعیین شده را دریافت نمود، پول دریافت شده حلال است یا نه ؟

جواب: تخلف از هر تعهد مشروعی اشکال دارد، ولی در صورت رضایت بیمار، پول را پزشک مالک می‎شود.

ج - مسائل مربوط به معاینات

مقدمه:

قابل توجه است که معاینه پزشکی تنها شامل اندازه گیری نبض و حرارت و فشار خون نیست، بلکه طبق نظریات علوم پزشکی باید شامل نگاه، لمس، سمع و نیز معاینات فیزیکی خاص در مورد تمامی اعضا و جوارح (که معمولا از روی لباس امکان پذیر

ناوبری کتاب