صفحه ۳۶۹

رسانه ها و مجلات اعلام می‎شود با روشهای قبلی ما مغایر و یا مکمل آنها باشد، در این صورت وظیفه ما چیست ؟ عمل به روشهای قبلی یا جدید؟

جواب: پزشک باید طبق دقت و اطمینان خود اقدام به معالجه نماید؛ و در صورت عدم حصول اطمینان، مریض را به پزشک دیگر ارجاع دهد. بلی در صورت ضرورت معالجه اگر ارجاع به پزشک دیگر میسر نباشد معالجه با هر دارویی که احتمال مفید بودن آن بیشتر است (اعم از داروهای سابق یا جدید) مانعی ندارد و با شرط عدم ضمان ضامن نمی باشد.

(سؤال 2171) اگر این کشفیات جدید خیلی دیرتر از زمان کشف به اطلاع پزشک برسد و قبل از اطلاع طبیعتا به همان روشهای قبلی عمل شود، آیا پزشک در قبال عوارض یا هزینه های بیهوده روشهای بی فایده مسئول است ؟

جواب: جواب این سؤال از جواب سؤالهای قبلی فهمیده می‎شود.

(سؤال 2172) اگر به خاطر عدم وجود امکانات کافی اطلاع رسانی اطلاعات جدید به پزشک نرسد و وی هیچ گاه مطلع نگردد، مسئولیت بی فایده بودن روشهای قبلی بر عهده کیست ؟

جواب: اگر پزشک با دقت کافی و معاینه لازم طبق تشخیص خود اقدام به معالجه نموده و شرط عدم ضمان کرده باشد مسئول و مدیون نیست.

(سؤال 2173) نظر به این که به ذهن سپردن کامل همان روشهای قبلی نیز در دوران دانشجویی امکان پذیر نیست چه رسد به روشهای جدید، آیا پزشک می‎تواند به همان روشهای قبلی اکتفا نماید و یا فقط در حدی که وقت محدودش اجازه می‎دهد به فراگیری روشهای جدید بپردازد؟ در این صورت اگر متوجه مسائل مهم جدید نشود، آیا مسئولیتی بر عهده اوست ؟

جواب: اگر هنگام معالجه اطمینان به مفید بودن معالجه خود داشته باشد می‎تواند اقدام به معالجه نماید و با شرط عدم ضمان مدیون نمی باشد؛ و اگر اطمینان نداشته باشد مریض را به پزشک دیگر ارجاع دهد. بلی در صورت ضرورت معالجه اگر ارجاع به پزشک دیگر میسر نباشد معالجه با هر دارویی که احتمال مفید بودن آن بیشتر است (اعم از داروهای سابق یا جدید) مانعی ندارد؛ و با شرط عدم ضمان ضامن نمی باشد.

ناوبری کتاب