صفحه ۳۵۷

مسائل پزشکی مسائل ذیل توسط جمعی از دانشجویان رشته پزشکی سؤال شده است.

(سؤال 2138) نظر به این که معمولا در رساله های توضیح المسائل به بسیاری از مسائل حرفه پزشکی و رشته های وابسته به آن یا اشاره ای نشده و یا به طور گذرا صحبت شده است و از طرفی این حرفه مستقیما (در درجه اول) با جان و (در درجه دوم) با مال مردم سر و کار دارد، لذا خواهشمند است فتاوای خویش را در مورد مسائل زیر جداگانه بیان فرمایید:

الف: مسائل مربوط به تشخیص و درمان ب: مسائل مربوط به هزینه درمان

ج: مسائل مربوط به معاینات د: مسائل مربوط به پیوند اعضا ه: مسائل مربوط به تشریح .

جواب: قبل از طرح سؤالات و پاسخ هر کدام مناسب است به نحو قاعده کلی به صور زیر توجه شود.

1 - اگر پزشک با بیمار یا ولی او (در صورتی که بیمار غیر بالغ یا بیهوش باشد) شرط عدم ضمان کند و در عین حال کوتاهی و تقصیر در معالجه ننماید و با دقت و احتیاط عمل کند مسئول نیست.

2 - اگر پزشک دارویی تجویز کند و مصرف آن را به اختیار خود بیمار بگذارد مسئول نیست.

3 - اگر پزشک بگوید: فلان دارو برای فلان درد خوب است یا بگوید: "اگر فلان درد را داری فلان دارو برایش خوب است" و بیمار به اختیار و فهم خود دارو را با درد خود منطبق بداند و مصرف کند، پزشک در برابر عوارض آن مسئول نیست.

ناوبری کتاب