صفحه ۳۵۵

مانند بدن و موی زنان سیاه پوست یا سرخ پوست نسبت به غیر آنان. ملاک، زینت بودن در فرهنگ و عرف خود زن می‎باشد.

(سؤال 2134) آیا اگر زنی موی سر خود را از ته با تیغ بتراشد باز هم باید موی خود را بپوشاند؟

جواب: زینت زن منحصر در موی او نیست، بلکه بشره و پوست سر او همچون سایر اعضای بدن او برای مرد جاذبه دارد. و بالاخره همه اعضای بدن او مشمول آیه شریفه می‎باشد؛ منتها برای تسهیل امر و پرهیز از افتادن زن و مرد در تکلف و مشقت، وجه و کفین و قدمین زن از لزوم پوشش استثناء شده است.

(سؤال 2135) آیا با توجه به این که در آیه مبارکه مورد اشاره ذکر نشده است که مقنعه بگذارند، بلکه فرموده دو سر مقنعه را روی سینه بگذارند، نمی تواند مقصود این باشد که چون در آن زمان و هم اکنون در عربستان به دلیل گرمای شدید، مرد و زن سر خود را با دستار و چیزی شبیه مقنعه برای حفظ از آفتاب می‎پوشانند به این دلیل نفرموده که مقنعه بگذارند، بلکه فرموده مقنعه خود را دور سینه بیندازند، آن هم شاید برای حفظ زینت روی گردن مثل گردن بند و...؟

جواب: این که در آیه شریفه وجوب انداختن مقنعه بر روی سر ذکر نشده اولا: نیازی نبوده، زیرا در صدر آیه (لا یبدین زینتهن ) ذکر شده و این نهی صریح و کلی موی سر را شامل می‎شود.

ثانیا: مقنعه شکل خاصی از حجاب بوده که ممکن است برحسب زمانها کیفیت آن متغیر شود و تأکید بر شکل خاصی از حجاب دور از بلاغت قرآن است، آنچه واجب است اصل پوشش است.

ثالثا: مقنعه در میان اعراب پوشش رایج بوده و نیازی به ذکر آن نبوده است.

(سؤال 2136) آیا اگر یک در میلیون فرض کنیم که استناد به حدیث مورد نظر از حضرت رضا(ع) اشتباه بوده و ایشان چنین چیزی نگفته اند، و یا برای مردم خاص عربستان فرموده، نباید دلیل محکم تری از قرآن مبارک برای پوشش موی سر ارائه کنیم ؟

ناوبری کتاب