صفحه ۳۴۸

(سؤال 2108) نگاه کردن به فیلم زنان عریان اگر موجب تحریک شهوت نباشد چه صورت دارد؟

جواب: اگر او را بشناسید بنابر احتیاط جایز نیست؛ و اگر او را نشناسید چنانچه مفسده ای بر آن مترتب نگردد اشکال ندارد.

(سؤال 2109) زن و شوهری به قصد تجربه آموزی و یادگیری و یا تقویت و تهییج قوه شهوانی در خلوت اقدام به دیدن فیلم ویدئویی مستهجن و مبتذل می‎نمایند؛ بفرمایید جایز است یا خیر؟ به فرض این که برای ایشان هیچ گونه فسادی بر آن مترتب نباشد چه می‎فرمایید؟ آیا موجب تعزیر است یا خیر؟

"قاضی شعبه ... محاکم عمومی ..."

جواب: اگر صاحبان فیلم (بازیگران) شناخته شده نیستند و فسادی نیز بر مشاهده فیلم مترتب نباشد، دلیلی بر حرمت آن نیست؛ بخصوص اگر به منظور معالجه ناتوانی جنسی باشد.

(سؤال 2110) گفته می‎شود یکی از راه های معالجه جانبازان قطع نخاعی نگاه کردن به فیلمهای تحریک آمیز جنسی است، با این فرض آیا نگاه کردن آنها جایز است ؟

جواب: در صورتی که بازیگران فیلم شناخته شده نباشند و موجب مفسده نیز نباشد، دلیلی بر حرمت آن نیست.

(سؤال 2111) آیا ترمیم پرده بکارت که در اثر وطی به شبهه یا به حرام یا به حلال و یا در اثر پریدن زایل شده برای کسی که پرده اش زایل شده و نیز برای ترمیم کننده جایز است ؟ و در صورتی که آبرو و حیثیت خانوادگی و اجتماعی زن منوط به ترمیم باشد چطور؟

جواب: ترمیم بکارت اگر مستلزم حرامی از قبیل لمس و نظر اجنبی نباشد مانعی ندارد؛ و در صورت ضرورت و توقف حفظ آبرو و حیثیت بر آن مطلقا مانعی ندارد، به شرط این که رعایت احتیاط از هر جهت را بنمایند. ولی به هر حال نباید در امر ازدواج تدلیس کنند.

ناوبری کتاب