صفحه ۳۴۷

مسائل نگاه و لمس کردن

(سؤال 2102) نگاه کردن عمدی به وجه و کفین زن نامحرم بدون قصد لذت و ریبه را اشکال کرده اید؛ منظور از لذت و ریبه چیست ؟

جواب: منظور "از لذت" لذت شهوانی می‎باشد و منظور از "ریبه" قرار گرفتن در معرض وقوع در حرام و مفسده است.

(سؤال 2103) نگاه کردن مرد به عکس بدن یا موی زن نامحرمی که فوت کرده، در صورتی که او را بشناسد جایز است یا نه ؟

جواب: اشکال دارد.

(سؤال 2104) نگاه نامحرم به عکس زن با حجاب شرعی در صورت شناخت چه حکمی دارد؟

جواب: با فرض مراعات حجاب شرعی اشکال ندارد.

(سؤال 2105) نگاه کردن به عکس، موها و قسمتهایی از بدن نامحرم که معمولا در خانه آنها را باز می‎گذارند برای مردی که صاحب عکس را می‎شناسد چه حکمی دارد؟

جواب: در صورتی که او را بشناسد اشکال دارد.

(سؤال 2106) حکم زنانی که به صورت غیر ارادی و غفلت جلوی موهای آنان از زیر چادر یا روسری بیرون است و همچنین نگاه کردن مردان - بدون قصد - به صورت زنان که موها در معرض دید آنها قرار می‎گیرد چگونه است ؟

جواب: اگر از روی غفلت و به صورت اتفاقی باشد، به گونه ای که به مجرد توجه خود را می‎پوشاند، گناه نیست؛ ولی در هر حال مرد نامحرم نباید عمدا نگاه کند.

(سؤال 2107) نگاه کردن زن به موی مرد بدون ریبه و شهوت و نیز به پوست سر مرد در صورت نداشتن مو چگونه است ؟

جواب: اشکال ندارد.

ناوبری کتاب