صفحه ۳۴۲

(سؤال 2090) آیا عمل پیامبر(ص) و امام معصوم (ع) در مثل لباس پوشیدن و امثال آن دلیل بر این است که آن مستحب می‎باشد؟ و خلاصه چه دلیلی داریم که همه عرفیات آن روزگار که پیامبر(ص) یا امام معصوم (ع) آنها را رعایت می‎کرده اند، بهترین عرفیات بوده است ؟

جواب: پوشیدن پیراهن عربی پیامبر(ص) و نظایر آن دلیل بر جواز پوشش آن می‎باشد، ولی دلیل بر استحباب آن نیست؛ زیرا ممکن است به واسطه عرفیت آن بوده است. بلی اگر ثابت شد که عملی به عنوان دین از پیامبر(ص) و امام معصوم (ع) صادر شده است، می‎تواند دلیل بر رجحان شرعی آن عمل باشد.

(سؤال 2091) اگر کسی در امتحانات تقلب کند، نه به آن نحو که به کلی بی سواد باشد و مدرک بگیرد، بلکه یک یا چند سؤال را از دیگری بپرسد، یا نوشته همراه داشته و جواب بنویسد و بعدا با همان مدرک استخدام شود، حقوقی که به او داده می‎شود چه حکمی دارد؟

جواب: تابع نظر استخدام کننده و قانون استخدام است.

(سؤال 2092) اینجانب مدت دو سال است که همراه یک گروه آلمانی با سنین مختلف در یک شرکت ابزار سازی در آلمان مشغول به کار می‎باشم. سؤالی که دارم این است که در صورت فوت یک شخص غیرمسلمان چه وظیفه ای شرعا و اخلاقا بر ما واجب است ؟ و چه کاری می‎توان یا باید انجام داد؟

جواب: در صورت فوت یک غیرمسلمان که معاند با اسلام نباشد حضور در مجالس سوگواری او و تسلیت به بازماندگان او امری است عرفی و اخلاقی و از نظر اسلام منعی ندارد.

(سؤال 2093) اسلام واقعی چه اسلامی است ؟ (منظور این است که اسلام ناب محمدی (ص) چه اسلامی است ؟) در مورد این که اگر مردم بخواهند (همه مردم) در جمعی زندگی کنند که شرب خمر کنند و بدون حجاب زندگی نمایند تکلیف چیست ؟

جواب: اسلام واقعی اسلام پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) است که از راه قرآن کریم و احادیث صحیح و معتبر به دست می‎آید. البته در بعضی مسائل دینی فهم و درک

ناوبری کتاب