صفحه ۳۳۹

جواب: به خودی خود زین سواری برای زن اشکال ندارد؛ بلی اگر احیانا مستلزم حرام یا فسادی باشد از آن جهت اشکال دارد.

(سؤال 2086) اگر وعده لفظی برای انجام کاری یا قبول مسئولیتی به کسی داده شود، آیا عمل به آن وعده واجب است یا خیر؟

جواب: مطابق آیه شریفه (أوفوا بالعقود)سوره مائده (5): آیه 1. و روایات زیادی از جمله روایت: "من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیف اذا وعد"کافی، ج 2، ص 364. عمل به وعده مشروع واجب می‎باشد.

(سؤال 2087) همان طور که استحضار دارید مبحث گفتگوی تمدنها از طرف جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گردیده است که مورد استقبال جهانی قرار گرفته است، لذا یکی از اولویت کاری این مرکز با استفاده از طلاب و فضلا، تحقیقات جامع در این زمینه می‎باشد. از آنجا که نظر آن جناب راهنمای روشنی برای ما خواهد بود، استفتائات ذیل جهت جواب کامل تقدیم می‎گردد:

1 - گفتمان بین علما و تمدنها و مبادلات فرهنگی که موجب رفع کدورت بین المللی می‎شود چه حکمی دارد؟

2 - استفاده از کلمه "جامعه مدنی" بر اساس مدینة الرسول دارای چه حکمی می‎باشد؟

3 - آیا ایجاد زمینه در رسانه های گروهی و تمهیداتی که منجر به طرح نظریات دیگران می‎شود جایز است ؟

4 - سازمانهای بین المللی غیرمسلمان که شعار و اهداف ما را قبول دارند، همکاری با آنان چه حکمی دارد؟

5 - قرن حاضر را قرن گفتگوی تمدنها می‎نامند که ثمره آن صلح و سلام است، آیا تبلیغ و ترویج این نحو گفتمان جایز است ؟

6 - چنانچه گفتگوی آزاد و تمدنها موجب طرح و شناخت اسلام در جوامع غیرمسلمان گردد، جایز است ؟

ناوبری کتاب