صفحه ۳۳۷

(سؤال 2080) اینجانب در قالب یک هیأت رسمی عازم کشور چین هستم، با توجه به نظام کمونیستی آن کشور و با در نظر گرفتن این که کلیه برنامه های هیأت در اختیار مسئولان آن کشور می‎باشد و از نظر برنامه غذایی و اسکان تحت برنامه تنظیمی آنها هستیم، مستدعی است نظر مبارک را نسبت به موارد ذیل بیان فرمایید:

1 - ذبیحه حلال گوشت آنها چه صورتی دارد؛ و خصوص ماهی و میگو چه حکمی دارد؟

2 - غذاهایی که در آنها گوشت مصرف نمی شود چه صورتی دارد، و آیا خوراکهایی که به وسیله دستگاه تهیه می‎شود مثل نان و نوشابه محکوم به طهارت است ؟

3 - با توجه به این که اصولا البسه و ظروف در هتلها با ماشینهای لباسشویی یا ظرفشویی شسته و بعضا با همان دستگاه خشک می‎شود، آیا این قبیل اشیاء محکوم به طهارت می‎باشد؟

4 - با توجه به رسمی بودن سفر، دست دادن و مواجهه با افراد اضطراری می‎باشد؛ در صورت رطوبت دست و ترشح آب دهان چه حکمی دارد؟

5 - امکان دارد با مشقت - با توجه به رسمی بودن سفر - بتوان در محل اقامت از غذای رستوران استفاده نکرد و با غذاهای خشک یا همراه به نوعی تغذیه نمود؛ اولا انجام این کار چه مقدار وظیفه است، ثانیا تکلیف در مسافرتهای بین شهری یا تغذیه در غیر محل اقامت چگونه می‎باشد؟

6 - چه حدی از ضرورت موجب اباحه مصرف غذای نجس می‎باشد؟ همچنین حکم استفاده از غذای متنجس چگونه است ؟

7 - در این قبیل مضایق چه راه حلی را توصیه می‎فرمایید؟

جواب:1 - از غذای گوشتی کفار اجتناب کنید؛ مگر این که احراز شود ماهی و میگو در خارج آب مرده اند.

2 و 3 - با شک در طهارت و نجاست محکوم به طهارت است.

4 - اهل کتاب محکوم به طهارت می‎باشند، و در غیر اهل کتاب احتیاط کنید.

5 - بودن در رستوران موجب خوردن غذای آنجا نیست؛ و در صورت ضرورت به مقدار حفظ بدن از تلف مانعی ندارد، منتها برای نماز بدن را پاک کنید.

ناوبری کتاب