صفحه ۳۳۶

جواب: باید دانش آموزان و دانشجویان محترم تقوا داشته باشند و از تقلب به هرشکل آن اجتناب نمایند؛ و در مواردی که طبق مقررات، رونویسی از نوشته های دیگران ممنوع است، باید خودداری شود.

(سؤال 2074) آیا تنها پاسخ سلام کامل مانند: "سلام علیکم" یا "ألسلام علیکم" واجب می‎باشد یا پاسخ سلام ناقص و متداول مانند: "سلام" که معمولا سلام کننده قصد تحیت را دارد نیز واجب است ؟

جواب: بلی، کسی که در مقام تحیت به گفتن "سلام" اکتفا کرده، پاسخش واجب است.

(سؤال 2075) سلام کردن و جواب دادن آن نسبت به کافر ذمی و غیر ذمی چه حکمی دارد؟

جواب: اگر احیانا مفسده ای بر آن مترتب نشود مانعی ندارد.

(سؤال 2076) رد و بدل نمودن سایر تحیات به الفاظی غیر از "سلام" با کفار چه حکمی دارد؟

جواب: اگر احیانا مفسده ای بر آن مترتب نشود اشکال ندارد.

(سؤال 2077) با توجه به آیه 108 سوره انعام که می‎فرماید: (لا تسبوا الذین یدعون من دون الله...)، آیا گفتن مرگ و سب کفار جائز است ؟ و در صورت حرمت آیا لعنتهایی که در بعض از دعاها و یا زیارات می‎باشد برخلاف این آیه نمی باشد؟

جواب: در قرآن کریم می‎خوانیم: (و لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فتسبوا الله عدوا بغیر علم) و در نهج البلاغه می‎خوانیم: "انی اکره لکم ان تکونوا سبابین". سب و ناسزا و همچنین اهانت نسبت به هیچ کس جایز نیست.

ولی لعن نه سب است نه اهانت. "لعن" به معنای طرد و دوری از رحمت است و مورد آن افراد ظالم و شرور می‎باشد. در لعن می‎خواهیم که خدا افراد ظالم و شرور را طرد کند و از رحمت خویش دور نماید؛ و در حقیقت لعن اظهار بیزاری از ظلم و جنایت است و در قرآن کریم می‎خوانیم: (الالعنة الله علی القوم الظالمین).

(سؤال 2078) آیا اهدای خون به بیمارستانهای کشورهای غیر اسلامی جایز است ؟

جواب: موارد مختلف است و حکم اجناس دیگر را دارد.

(سؤال 2079) آیا انتقال خون بین مسلمان و غیر مسلمان جایز است ؟

جواب: مانعی ندارد.

ناوبری کتاب