صفحه ۳۳۳

مسائل معاشرت

(سؤال 2058) با توجه به این که از طرف شارع مقدس صله رحم واجب است و از ناحیه دیگر خمس بعضی از اموال نیز واجب می‎باشد، حال اگر انسان بداند در صورتی که بخواهد صله رحم انجام بدهد ارحام او مال غیرمخمس در معرض تصرف او قرار می‎دهند و راهی هم بجز تصرف ندارد، با این فرض آیا می‎توان صله رحم را ترک کرد؟ یا می‎توان صله رحم را انجام داد و خمس آن مال را از ناحیه خود پرداخت ؟ و در صورت جواز تصرف و پرداخت خمس، آیا این یک حکم کلی است و یا این که در هر مورد خاصی اذن خصوصی از جانب حاکم شرع لازم است ؟

جواب: صله رحم انواع مختلف دارد و غالبا توقف بر تصرف در مال خمس دار ندارد و در صورت توقف، اذن حاکم شرع جامع الشرایط لازم است.

(سؤال 2059) اگر پدر و مادر نسبت به اسلام و مقدسات آن مخالف باشند، ارتباط و صله رحم فرزند با آنها چگونه باید باشد؟

جواب: بهترین صله رحم آن است که فرزند به هر طریق ممکن آنها را ارشاد و راهنمایی کند.

(سؤال 2060) با توجه به حدیث: "أکرم الضیف و لو کان کافرا" اگر میهمان ناخوانده ای برای ما آمد و حجاب کامل نداشت، آیا وظیفه ما پذیرایی و اکرام است ؟

جواب: در عین حالی که باید او را اکرام نمود، در صورت وجود شرایط و با رعایت مراتب، نهی از منکر را مدنظر قرار دهد. و در بسیاری از موارد برخورد نیکو و ارشاد و موعظه به وجه احسن، اثر بیشتری خواهد داشت.

(سؤال 2061) اگر صله رحم را بخواهیم رعایت کنیم ممکن است چشممان به موی زن نامحرم بیفتد، و یا مجبور شویم در جلسات غیبت و تهمت بنشینیم، اگر بخواهیم از این گناهان دوری جوییم باید صله رحم را ترک کنیم؛ وظیفه ما چیست ؟

جواب: کوشش کنید صله رحم را با ترک معصیت حتی الامکان انجام دهید.

ناوبری کتاب