صفحه ۳۳۲

د - استفاده از بیت المال برای جذب و دعوت از هنرمندان متعهد جهت آموختن هنرهای حلال و مفید برای جامعه مانعی ندارد. و این که ممکن است برخی از افراد از هنرهای حلال سوءاستفاده کنند موجب حرمت تعلیم و تعلم هنر حلال نیست.

ه - مجرد روحانی بودن موجب منع شرعی یا قانونی نسبت به کار سینمایی نیست؛ ولی آنچه از یک روحانی آگاه انتظار می‎رود و در تخصص او می‎باشد تبلیغ صحیح اسلام و ارشاد و راهنمایی مردم و حل مشکلات دینی آنان می‎باشد.

و - اگر قداست آن بزرگواران کاملا حفظ شود، و هیچ گونه اهانتی در عرف تماشاگران تلقی نشود و از روی آثار و شواهد صورتی قریب به واقعیت ارائه گردد دلیلی بر حرمت آن نداریم، ولی احتیاط خوب است.

ز - موسیقی دارای انواع گوناگون است، و به طور کلی همه آنها در روح انسانها تأثیر عمیق دارد. برخی از آنها حلال و برخی حرام است؛ و به طور اجمال آنچه روح انسان را به دنائت و حقارت یا فحشاء و شهوات تحریک می‎کند و طبعا جامعه را جذب مظاهر فساد می‎نماید، و یا همچون مواد سکرزا عقل و تمیز انسان را تحت الشعاع قرار می‎دهد حرام است. و اگر - از باب فرض - در مورد خاصی مفسده انگیز بودن آن احراز نشود گوش دادن به آن مانعی ندارد.

(سؤال 2056) ورزش بانوان اگر تمام جهات شرعی نظیر اختلاط حرام با اجنبی، نظر اجنبی به آنان و سایر مفاسد رعایت شود جایز است یا نه ؟

جواب: اگر تمام جهات شرعی رعایت شود اشکال ندارد.

(سؤال 2057) آیا شعبده بازی از مقوله سحر و جادوست و حرمت آن به این جهت است، یا چیز دیگری است و دلیل دیگری دارد مثل خلاف واقع نشان دادن چیزها و نظیر آن ؟ و آیا شامل ژیمناستیک می‎شود یا نه ؟

جواب: شعبده بازی چون نوعی تصرف در قوه خیال بیننده است، نوعی ضعیف از انواع سحر و جادو می‎باشد. و در صورتی که موجب اغواء و انحراف دینی در بیننده باشد اشکال دارد؛ ولی اگر فقط در جهت سرگرمی و هنرنمایی باشد اشکال ندارد. و ژیمناستیک از مقوله شعبده بازی نیست.

ناوبری کتاب