صفحه ۳۳۰

(سؤال 2054) امروزه پیشرفت علم و تکنولوژی مظاهر گوناگونی از تمدن و هنر را در اشکال نمایش، فیلم و تصویر برای بشریت به وجود آورده است. اصولا نظر اسلام با چنین پیشرفتی که به طور کلی زندگی اجتماعی امروزه را متحول و با اعصار گذشته متمایز ساخته است چیست ؟

جواب: تجربه نشان داده که اثر نمایش و فیلم و تصویر در افکار عمومی و تربیت جامعه از گفتار و نوشتار به مراتب بیشتر است؛ و به تعبیر دیگر مشاهده و احساس معمولا بیش از تفکر و تعقل در جامعه اثر محسوس دارد. دین مقدس اسلام هر چند برحسب رعایت مصالح و اهداف آفرینش انسان برای زندگی بشر معیارهایی را مشخص نموده، به گونه ای که روش و رفتار او در زندگی با تکامل روحی و سعادت ابدی او سازگار و یا در تضاد نباشد، ولی هیچگاه شکل خاصی را برای زندگی ترسیم نکرده است؛ و هنر نیز یکی از نیازها و جلوه های زندگی است که در ساخت انسانها و شکوفایی استعدادهای درونی آنان نقش به سزایی دارد، و با پیشرفت علم و تکنیک و تغییر شرایط زمانی و مکانی و محیط اجتماعی طبعا تکامل در جلوه های هنر نیز ضرورت خود را نشان می‎دهد. اسلام با تنوع و تفنن در اشکال و مظاهر زندگی مخالف نیست؛ بلکه با تکامل علم و تکنیک هماهنگ است، وگرنه نمی توانست خاتم ادیان الهی باشد.

(سؤال 2055) سینما یکی از مظاهر تمدن تکنولوژیک است و این صنعت هنری آن چنان که باید توجه علما و فقها را به ظرفیت های وافر خود در حوزه تبلیغات معنوی برنینگیخته است و حتی فقه همواره برای آن موانعی ایجاد کرده است.

با این مقدمه آیا حضرتعالی:

الف - نمایش زن مسلمان بی حجاب را در سینما (تصویر) جایز می‎دانید؟ (زن مسلمان بی حجاب ایرانی چه حکمی دارد؟)

ب - نمایش تک خوانی زن مسلمان و اصولا تک خوانی زن مسلمان چه حکمی دارد؟

ج - نمایش آثاری از سینمای جهان که دارای صحنه های سکس (اروتیک) است اما در پایان روح دینی از آنها استنباط می‎شود چه حکمی دارد؟

د - آیا می‎توان از بیت المال مسلمین هنرمندان متعهد خارجی را برای آموزش از آنها به ایران دعوت کرد؟

ناوبری کتاب