صفحه ۳۲۸

و افراد را معمولا به سوی مسائل جنسی و خلاف اخلاق می‎کشاند، مصداق موسیقی حرام می‎باشد.

و تعلیم و تعلم موسیقی اگر اختصاص به موارد حرام داشته باشد، حرام است؛ و اگر مشترک در حلال و حرام باشد، استفاده و تعلیم و تعلم آنها در موارد غیر حرام جایز است.

(سؤال 2046) در مورد گوش کردن به صدای زن برای کسانی که معتقدند تحت تأثیر قرار نمی گیرند و این موسیقی ها را مخصوص مجالس لهو و لعب نمی دانند، چه حکمی دارد؟

جواب: گوش کردن به صدای زن، در صورتی که همراه با موسیقی حرام نباشد و مستلزم فساد نشود، اشکال ندارد.

(سؤال 2047) گوش دادن به صدای مرد در نوارهای عاشقانه در غیر مجالس لهو و لعب برای مردان و زنان چه حکمی دارد؟ آیا نام خواننده می‎تواند دلیل بر حرمت نوار او باشد؟

جواب: در صورتی که متناسب با مجالس فساد نباشد و مستلزم غنا نشود، اشکال ندارد. و نام خواننده موجب حرمت یا جواز نمی گردد.

(سؤال 2048) در مورد رقص و موسیقی و این که نباید انجام شود دلیلهای قانع کننده ای می‎خواهم، که واقعا چرا این عمل یعنی رقص نباید باشد. چون فکر می‎کنم هرچیزی بستگی به نیت انسان از انجام عملی دارد، حال آن عمل رقصیدن باشد یا همان لباس پوشیدن ساده ؟

جواب: خوبی و بدی هر چیزی بستگی به نیت انسان ندارد. بعضی چیزها ممکن است اصولا دارای مفاسد اجتماعی یا فردی باشد که شارع مقدس از آن جهت آنها را حرام یا مکروه نماید. مثلا بدی قتل نفس، تهمت و غیبت و امثال اینها متکی به نیت انسان نیست.

موسیقی اگر از آن نوعی باشد که مهیج شهوت جنسی و موجب فساد اخلاق و تباه شدن عقل و شرافت انسان باشد برای فرد و جامعه ضرر دارد و دین از آن منع

ناوبری کتاب