صفحه ۳۲۷

(سؤال 2041) شرط چیست ؟ و آیا مطلق شرطبندی حرام است ؟ و آیا همه بازیها و فعالیتهای ورزشی و غیر ورزشی را حرام می‎دانید؟

جواب: اصل معنای "شرط" ربط دادن چیزی به چیز دیگر است؛ و در هر موردی شرط شود که برنده چیزی را از بازنده بگیرد حرام است، مگر در سبق و رمایه که به جهت تشویق مسلمانان به تمرین رموز جهاد و آمادگی برای دفاع تشریع شده است. و بعید نیست در مسابقه با انواع ابزار و وسایل جنگی روز نیز شرطبندی جایز باشد.

(سؤال 2042) آیا جامهایی که برای مسابقات فوتبال می‎گذارند حلال است ؟

جواب: اگر پول آن را از افرادی که در مسابقه شرکت می‎کنند نگرفته باشند و از طرف اشخاص دیگر و یا از طرف دولت جایزه بدهند اشکال ندارد؛ ولی اگر خود بازی کننده ها پول آن را داده باشند حرام است.

(سؤال 2043) بازی کردن با شطرنج در فرضی که از آلیت برای قمار خارج شده باشد، بدون شرطبندی چه حکمی دارد؟

جواب: اگر خروج آلیت آن برای قمار به طور کلی ثابت شود، بدون شرطبندی اشکال ندارد.

(سؤال 2044) حکم شرعی بازی با پاسور را بیان فرمایید.

جواب: چنانچه عرفا وسیله قمار محسوب نشود و بدون شرط بندی باشد، اشکال ندارد.

(سؤال 2045) من دو استفتاء از جنابعالی دیده ام؛ یکی مبنی بر این که: "تعلیم و تعلم موسیقی حرام است" و دیگری مبنی بر این که: "سازهای مختلط که هم برای حرام و هم برای حلال استفاده می‎شوند، استفاده در غیرحرام آن اشکالی ندارد". با توجه به این مسأله بفرمایید آهنگ مخصوص مجالس لهو و لعب یعنی چه ؟ خود مسأله لهو و لعب چیست ؟ آیا مجلس عروسی حکم مجلس لهو و لعب را دارد؟

جواب: مقصود از "مجالس لهو و لعب" مجالس شهوترانی و لاابالی گری است که طبعا موجب فساد می‎شود؛ و هر آهنگ و آوازی که متناسب با این گونه مجالس باشد

ناوبری کتاب