صفحه ۳۲۳

مسائل هنرها، بازی ها و سرگرمی ها

(سؤال 2024) آیا در غنا، سماع آن یعنی به گوش رسیدن همانند استماع یعنی گوش دادن حرام می‎باشد؟ بنابراین برای افرادی که مخالف و ناراضی از غنا هستند و با ناراحتی به گوش آنها می‎رسد باز هم حرام است ؟ یا در بعضی اتوبوسها و ماشینها که نوار ترانه پخش می‎کنند و به گوش انسان می‎رسد حکم آن چیست ؟

جواب: اگر انسان گوش ندهد، مجرد شنیدن حرام نیست؛ بلی اگر در جایی باشد که حضور در مجلس معصیت صدق کند، از آن جهت حرام می‎باشد.

(سؤال 2025) آیا آواز و غنای زنها در عروسی ها استثناء شده است ؟ و در صورت جواز محدوده آن را بیان فرمایید.

جواب: بین فقها محل خلاف می‎باشد و احوط ترک آن است، هر چند جواز آن بعید نیست؛ به شرط این که با آلات مخصوص به لهو نباشد و مردهای نامحرم نیز نشوند.

(سؤال 2026) در زورخانه ها مرسوم است موقع ورزش ضرب می‎زنند، آیا این کار جایز است ؟ و همچنین طبل و موزیک که در ارتش و مراسم گوناگون و یا عزاداریها می‎زنند جایز است یا نه ؟

جواب: چون صداها و آهنگ هایی که در موارد ذکر شده به کار می‎رود معمولا موجب تحریک شهوت جنسی نیست، قهرا مصداق لهو و لعب حرام نمی باشد و اشکال ندارد.

(سؤال 2027) حضور در مجالسی که همراه با لهو، غنا، ترانه و ساز می‎باشد به اسم این که با یکدیگر خوش هستیم و یا مجبوریم و یا اگر نرویم آنها ناراحت می‎شوند جایز است یا نه ؟

ناوبری کتاب