صفحه ۳۱۹

مسائل محجوران

(سؤال 2015) میهمانی دادن قیم از اموال مولی علیه تا چه مقداری و با رعایت چه اموری جایز است ؟

جواب: میهمانی دادن از مال مولی علیه در غیر جهتی که به نفع مولی علیه باشد جایز نیست.

ناوبری کتاب