صفحه ۳۱۷

(سؤال 2009) یک قطعه زمین مزروعی است که نصف مشاع آن ملک و نصف دیگر وقف عزاداری حضرت اباعبدالله (ع) است و اداره اوقاف می‎خواهد یک دبستان در آن زمین بنا کند؛ راه شرعی آن چیست ؟

جواب: در فرض سؤال جهت رفع اشکال دو راه وجود دارد: یکی این که متولی شرعی با رعایت مصلحت وقف و توافق مالک نصف غیر موقوفه، سهم موقوفه را افراز و جدا نموده و ساختمان دبستان را در قسمت مالک قرار بدهند و اجاره بهای زمین آن به مالک پرداخته شود. و راه دوم این که متولی شرعی با رعایت مصلحت وقف، سهم موقوفه از زمین را به آموزش و پرورش اجاره داده و اجاره بهای آن را طبق وقف به مصرف برسانند؛ ولی در این فرض باید مدارک وقف را بسیار محکم کنند تا در آینده از بین نرود.

(سؤال 2010) قبرستان متروکه ای است که وقف بودنش معلوم نیست و کتابخانه ای در آنجا ساخته شده است، آیا از خاک اضافی آن می‎توان استفاده های شخصی نمود یا خیر؟

جواب: اگر وقف بودن آن معلوم نباشد و خاک اضافی داشته باشد و مدعی خصوصی در بین نباشد مانعی ندارد.

(سؤال 2011) زمینی به عنوان قبرستان وقف شده و اهالی به علت آب و هوای محل و طولانی بودن مسیر آن تا محل، اقدام به ساختن سر پناهی در آن محل نموده و بتدریج به حسینیه معروف شده است؛ آیا درست است یا نه ؟

جواب: ساختمان در زمینی که وقف اموات شده در صورتی که مانع دفن اموات باشد جایز نیست؛ و اگر مانع نباشد و منافات با منظور از وقف نداشته باشد ظاهرا اشکال ندارد.

(سؤال 2012) ملکی است مزروعی که وقف شده تا عوائد و منافع آن صرف مخارج مسجد شود و شهرداری آن را گرفته و عوض آن را زمینی که قابل ساختمان و فروش است داده است؛ آیا می‎توان آن زمین را فروخت و خرج مسجد نمود یا نه ؟

جواب: فروختن و خرج کردن پول آن در مسجد جایز نیست؛ بلکه باید اجاره بهای آن سال به سال صرف مسجد شود. بلی اگر قابل اجاره دادن نباشد می‎توانند آن را بفروشند و با پول آن زمینی بخرند که قابل اجاره دادن باشد.

ناوبری کتاب