صفحه ۳۱۶

(سؤال 2005) زمینی را برای مسجد وقف کرده اند که درآمد و عوائد آن را در ماه رمضان به کسی که در آن مسجد اقامه جماعت می‎کند بدهند، حال مسجد را خراب کرده اند و تا ماه رمضان امسال به هیچ وجه قابل استفاده نیست؛ آیا می‎شود در مسجدی دیگر به نیابت وقف کننده اقامه جماعت کرد یا خیر؟

جواب: اگر نظر واقف نسبت به اهمیت زمان یا مکان احراز نشود، مخیر هستند که در همان سال در مسجد دیگر اقامه جماعت نموده و عوائد موقوفه را به مصرف برسانند و یا آن را حفظ کرده و در سال آینده به ضمیمه عوائد سال بعد به مصرف برسانند.

(سؤال 2006) در محلی حسینیه ای است کوچک و فرسوده که قابل توسعه و تجدید بنا نیست، آیا می‎شود امکانات آن را انتقال داده و جای دیگر حسینیه جدید بنا نمود؟ و زمین آن چه حکمی دارد؟

جواب: در فرض سؤال همان حسینیه را تعمیر نمایند و اگر گنجایش ندارد یک حسینیه دیگر هم می‎توانند بسازند.

(سؤال 2007) شخصی مقداری گندم وقف حسینیه کرده که در ایام عاشورا به صورت طعام برای مردم مصرف شود؛ اما با زیاد شدن جمعیت و توسعه محل، حسینیه دیگری نیز احداث شده و ورثه واقف جزو افراد و اعضای حسینیه جدید می‎باشند؛ آیا جایز است گندم وقفی صرف هر دو حسینیه بشود یا دومی ؟

جواب: وقف گندم صحیح نیست؛ و اگر نذر کرده باشد در صورتی که شرایط نذر را رعایت کرده باشد، باید طبق نذر به مصرف برسانند. همچنین اگر زمینی را وقف کرده باشد که محصول آن را سال به سال در اطعام مردم صرف کنند، باید طبق وقف عمل نمایند.

(سؤال 2008) آیا در پشت بام مسجد - غیر از ساختمان برای مسجد - می‎توان ساختمان دیگری بنا نمود؟ مثلا ساختن اطاقی برای بسیج و مانند آن.

جواب: پشت بام مسجد حکم مسجد را دارد و هر ساختمانی در آنجا ساخته شود تمام احکام مسجد بر آن مترتب می‎شود.

ناوبری کتاب