صفحه ۳۱۴

مسائل وقف

(سؤال 1998) در روستایی دو قطعه زمین وقف قبرستان گردیده و در حال حاضر با قبرستان موجود فاصله زیادی دارند، آیا می‎توان این دو قطعه زمین را با زمین همجوار قبرستان عوض کرد؟ ضمنا واقف قطعه اول از دنیا رفته و واقف قطعه دوم اختیار زمین را به هیأت قبرستان سپرده که هر نوع دخل و تصرفی بنمایند؟

جواب: اگر زمین به تصرف وقف داده شده تعویض و تغییر آن جایز نیست؛ بلی در صورتی که واقف قبل از به تصرف دادن موقوفه فوت کند وقف به هم می‎خورد و اختیار زمین با ورثه است.

(سؤال 1999) ملکی را خریده ام و در آن ساختمان عظیمی در دو طبقه به عنوان مسجد بنا کرده ایم و در طبقه پایین آن که مسقف است چندین نماز جماعت خوانده شده ولی طبقه دوم مسقف نیست و هر طبقه ای دارای دو در خروجی و ورودی است و در مقابل این ساختمان، مسجدی قدیمی است که قسمتی از آن را خراب کرده ایم و قسمتی قابل استفاده است و در آن نماز می‎خوانند؛ حال سؤالات زیر مطرح است:

1 - آیا شرعا می‎توان نصف ساختمان جدید را به عنوان مسجد و نصف دیگر را به عنوان حسینیه قرار داد؟ با این که هر چه مردم پول داده اند برای کمک به مسجد بوده است.

2 - آیا می‎شود آن قسمت مسجد قدیم را که خراب کرده ایم به فضای مسجد اضافه کنیم ؟

3 - آیا می‎شود آن قسمت مسجد قدیم را که موجود است به کتابخانه یا آبدارخانه تبدیل نماییم ؟

جواب: تبدیل کردن طبقه ای که به عنوان مسجد در آن نماز خوانده شده به حسینیه جایز نیست؛ و طبقه دیگر را که در آن نماز خوانده نشده ظاهرا می‎توان با رضایت و

ناوبری کتاب