صفحه ۳۱۰

مسائل ضمان مسائل ضمان مطابق با نظرات معظم له در رساله ای مستقل به نام "احکام ضمان" منتشر شده است.

(سؤال 1991) اگر شخصی در محل مسکونی یا محل کسب خویش سیم برق بدون روکش بکشد و دزدی وارد آنجا شود و تلف شود، آیا این شخص ضامن است ؟

جواب: در فرض سؤال قتل منتسب به صاحب محل نیست؛ بنابراین ضامن نمی باشد.

ناوبری کتاب