صفحه ۳۰۹

مسائل رهن

(سؤال 1989) کسی زمین خود را نزد دیگری به عنوان رهن گذاشته و آن شخص در زمین درخت کاشته و خانه ساخته است، پس از مراجعه فرزندان صاحب زمین که متوفی است، آن شخص مدعی شده که زمین ملک پدری اوست؛ تکلیف صاحب زمین چیست ؟

جواب: اگر مدعی ها ثابت کنند که پدر آنها آن زمین را نفروخته و به عنوان رهن در اختیار متصرف قرار داده است، می‎توانند زمین را پس بگیرند؛ و در غیر این فرض نمی توانند پس بگیرند.

(سؤال 1990) آیا در اخذ عین مرهونه، همین مقدار که در این زمان معمول است سند را از طریق اداره ثبت اسناد توقیف می‎کنند کافی است ؟

جواب: بر مجرد توقیف سند، قبض صدق نمی کند و باید تحویل داده شود.

ناوبری کتاب