صفحه ۳۰۸

(سؤال 1988) مبلغی پول به عنوان سپرده به بانک سپردم و بانک براساس قانون مضاربه در مورد سپرده ها مثلا هشت درصد یا بیشتر و یا کمتر براساس ضوابط خودش به بنده پرداخت می‎نماید. آیا گرفتن آنها جایز است یا خیر؟

جواب: چون سپرده منظور قرض نیست بلکه برای مضاربه است، چیزی که می‎دهند اشکال ندارد.

ناوبری کتاب