صفحه ۳۰۲

مسائل ربا

(سؤال 1971) برای تخلص از ربا آیا صحیح است که انسان مثلا با مبلغ دویست هزار تومان اجناسی را از کسی خریداری نماید و بعد از آن همان اجناس را به فروشنده به مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان بفروشد و ثمن را بعد از مدت شش ماه دریافت کند؟

جواب: اگر در ضمن معامله اول معامله دوم شرط نشود و بعد از معامله اول با اختیار هر دو طرف معامله دوم انجام شود اشکال ندارد.

(سؤال 1972) کسی مبلغی را به رفیق خود می‎دهد که نصف آن قرض باشد و نصف دیگر به عنوان امانت، و گیرنده وکیل باشد در هر دو مورد معامله کند ولی سود و زیان نصف اول مربوط به خودش باشد و سود و زیان نصف دیگر مربوط به دهنده پول؛ چنین کاری درست است یا نه ؟

جواب: اگر قرض مشروط باشد به این که قرض گیرنده با نصف دیگر برای صاحب پول خرید و فروش کند ربا و حرام است.

(سؤال 1973) کسی که از روی علم یا جهل معاملات ربایی داشته اگر به کسانی که از آنها ربا گرفته بگوید مرا بری الذمه کنید و حاضرم آنچه گرفته ام پس بدهم ولی آنها قبول نکنند، آیا بری الذمه می‎شود؟

جواب: اگر رباگیرنده حاضر به برگرداندن باشد و ربادهنده نپذیرد و حلال کند بری الذمه می‎شود.

(سؤال 1974) چنانچه در قرض شرط کند که در صورت تأخیر ادای قرض هر ماه فلان مبلغ بابت دیر کرد بدهد، حکمش چیست؛ آیا ربا نمی شود؟

جواب: اگر تأخیر ادای قرض مستلزم کاهش ارزش پول شود و مبلغ تعیین شده بیش از مقدار کاهش ارزش پول باشد، ربا و حرام است.

ناوبری کتاب