صفحه ۳۰

(سؤال 1017) ازدواج با آنان - دائم و موقت - چه حکمی دارد؟

جواب: ازدواج با غیرمسلمان جایز نیست؛ فقط ازدواج موقت با اهل کتاب آسمانی مانعی ندارد و بهایی ها کتاب آسمانی ندارند.

(سؤال 1018) افرادی که با بهاییان نسبت فامیلی نزدیک دارند با توجه به تأکیدی که در آداب اسلامی و آیات و روایات در مورد صله رحم وجود دارد در مورد ارتباط با آنان چه وظیفه ای دارند؟

جواب: اگر مراودات و رفت وآمد موجب تقویت و تأیید مرام آنان نگردد مانعی ندارد.

(سؤال 1019) خوردن و آشامیدن اطعمه و اشربه آنان و لمس دست و بدن آنان و همین طور تماس بدن آنان با ظروف و اثاثیه منزل چه حکمی دارد؟

جواب: اگر یقین به نجاست اشیاء و تماس با رطوبت در میان نیست مانعی ندارد؛ ولی با علم به تماس با رطوبت احوط اجتناب است.

(سؤال 1020) وظیفه ما در قبال افرادی که با بهاییان رفت وآمد دارند و رعایت حدود و جوانب شرعی را در این زمینه نمی نمایند چیست ؟

جواب: امر به معروف و نهی از منکر با رعایت مراتب و احتمال تأثیر آن لازم است.

(سؤال 1021) افراد ذیل کافرند یا خیر:

الف - فردی که معتقد است خداوند پس از خلقت جهان، امور آن را به ائمه (ع) واگذار نموده و خود به آسمانها رفته است.

ب - فردی که ائمه (ع) را در همه امور مثل و مانند خدا می‎داند بجز در "خالقیت".

ج - فردی که بعضی از نصوص صریح قرآن را نادرست و غلط می‎داند (مثلا آیه شریفه (السارق و السارقة ...".

جواب: اگر مستلزم انکار توحید یا نبوت یا اصل قرآن نباشد کافر نیستند.

(سؤال 1022) آیا دستوری راجع به سلام به ائمه (ع) به شکل مرسوم و بلند کردن انگشت سبابه رسیده است ؟

جواب: به امید ثواب اشکال ندارد.

ناوبری کتاب