صفحه ۲۹۹

جواب: کسی که پول به حساب صندوق قرض الحسنه واریز کند، باید هیچ گونه نفعی را شرط نکند؛ وگرنه قرض الحسنه نمی شود. و اگر به شرط این که صندوق به او قرض بدهد واریز کند اشکال دارد؛ بلی اگر بدون شرط واریز کند، متصدی امور صندوق هر مبلغ به او قرض بدهد اشکال ندارد.

(سؤال 1963) همان گونه که مستحضرید در سالهای اخیر شاهد تورم سرسام آوری بوده ایم، به طوری که همواره ارزش پول در حال سقوط است. و همین امر باعث کم شدن عمل به سنت حسنه قرض شده است. حال سؤال این است: آیا می‎توان در مبادلات پولی تورم بازار را حساب کرد؛ به طور مثال شخص قرض دهنده آیا می‎تواند هنگام دریافت وجه خود محاسبه کرده و ارزش سقوط کرده پول را نیز دریافت نماید، هر چند مابه التفاوت فاحش نباشد؟ و اگر هنگام قرض دادن تورم را حساب کرد چه حکمی دارد، و اصولا چه فرقی با ربا پیدا می‎کند؟

جواب: اگر سقوط ارزش پول قابل توجه باشد، مطالبه آن و بلکه شرط کردن آن در موقع قرض دادن هم اشکال ندارد.

(سؤال 1964) آیا دیون مدت دار شخص بعد از فوت او نقد می‎شود؟

جواب: بدهکاری ها نقد می‎شود، ولی طلب کاریها همچنان مدت دار باقی می‎ماند.

(سؤال 1965) حدود بیست و پنج سال پیش فردی مبلغ 420 تومان از شخصی طلب داشته است. اکنون این مبلغ را به قیمت آن روز مطالبه کرده است و مسئول بانک گفته که این مبلغ به قیمت آن روز سی مثقال طلا می‎شود. حال آیا پرداخت این مبلغ به قیمت روز جایز است ؟

جواب: تفاوت سقوط ارزش اسکناس را بنابر احتیاط واجب رعایت نمایند؛ ولی فقط قیمت طلا را در نظر گرفتن صحیح نیست و باید مجموعه ای از کالاهای مختلف - اعم از صنعتی، کشاورزی، ارز، طلا و... - و به اصطلاح "سبد خرید" در نظر گرفته شود.

(سؤال 1966) بارفروش پول به کشاورز قرض می‎دهد که بعد از شش ماه که محصول می‎رسد محصولش را به او بفروشد، آیا این شرط مستلزم ربا می‎باشد؟

جواب: اگر پول کاهش ارزش نداشته باشد و شرط مزبور مستلزم رسیدن سود به قرض دهنده باشد اشکال دارد.

ناوبری کتاب