صفحه ۲۹۶

قسمت آنهاست مقدار هزار متر زمین بیشتر واگذار شود تا این که بعدا حریم سیم برق از طرف دولت مشخص شد، ولی بجز یک نفر بقیه همان تقسیم سابق را قبول دارند و فقط یک نفر مدعی است که باید مجددا تقسیم بندی گردد و حریم سیم از کل زمین کسر شود، آیا اعتراض او شرعی است ؟ و بر فرض شرعی بودن، خسارت وارده بر دیگران به عهده چه کسی است ؟

جواب: اگر هنگام تقسیم ممنوعیت تصرف در اطراف سیم برق تصویب نشده بوده و تقسیم عادلانه واقع شده باشد، هیچ کدام حق اعتراض ندارند؛ و اگر در حال تقسیم ممنوعیت داشته و آنها بدون اطلاع از آن تقسیم کرده و بعدا کشف شده باشد که تقسیم عادلانه نبوده است، در این فرض حق به هم زدن آن و تقسیم مجدد عادلانه را دارند.

(سؤال 1954) بیمه آسیا با افراد، قراردادی به شرح زیر منعقد می‎کند: الف: ماهیانه مبلغ 2060 تومان از افراد دریافت می‎کند به مدت پانزده سال که کل مبلغ 380000 تومان می‎باشد. ب: بعد از پانزده سال تسهیلاتی به شرح زیر در خدمت بیمه گذار قرار می‎دهد:

1 - می‎تواند بعد از پانزده سال مبلغ یک میلیون تومان دریافت نماید، و از هیچ گونه تسهیلاتی استفاده ننماید.

2 - بعد از پانزده سال، ماهیانه مادام العمر مبلغ 12500 تومان به صورت مستمری دریافت کند.

3 - در صورت فوت عادی قبل و بعد از پانزده سال مبلغ یک میلیون تومان به ورثه پرداخت شود.

4 - در صورت فوت ناگهانی (حادثه) مبلغ دو میلیون تومان به ورثه پرداخت شود. نظر جنابعالی درباره موارد فوق چیست ؟

جواب: در همه چهار صورت مسأله شبهه ربا وجود دارد؛ هر چند بعید نیست با توجه به کاهش فاحش ارزش پول در طول پانزده سال صورتهای اول، سوم و چهارم که هیچ جهلی در معامله نیست بدون اشکال باشد.

ناوبری کتاب