صفحه ۲۹۵

مسائل بیمه و قراردادها

(سؤال 1950) افرادی که دفترچه بیمه ندارند، آیا شرعا می‎توانند از دفترچه بیمه دیگران استفاده کنند؟ و آیا پزشکی که معالجه می‎کند با توجه به منع بیمه، می‎تواند این گونه افراد را ویزیت نماید و طبعا پول ویزیت را از بیمه دریافت نماید؟

جواب: استفاده از دفترچه های بیمه برخلاف مقررات مؤسسه بیمه جایز نیست و موجب ضمان است.

(سؤال 1951) الف - اگر عده ای با سرمایه خود شرکت یا مؤسسه ای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که اگر ضرر مالی یا جانی به یکی از آنان وارد آمد آن شرکت یا مؤسسه جبران خسارت نماید، آیا این قرارداد بیمه صحیح است ؟

ب - آیا شرکت بیمه می‎تواند با پول بیمه تجارت کند؟

ج - آیا شرکت بیمه می‎تواند خود را نزد شرکت بیمه بزرگتری بیمه کند؟

جواب: ظاهرا هیچ یک از موارد سؤال اشکال ندارد.

(سؤال 1952) پزشکی برای راه اندازی آزمایشگاه به شخصی که پول دارد پیشنهاد می‎کند وسایل و دستگاه آن را با پول خود تهیه کند، بعد هر چه درآمد داشت سی درصد برای او و بقیه مال پزشک باشد و او نیز قبول می‎کند؛ آیا این قرارداد شرعا درست است ؟

جواب: قرارداد مورد سؤال اگرچه داخل در هیچ یک از عقود معهوده نیست، ولی چون نظایر آن در بین عقلا متعارف است و دلیلی بر منع شارع وجود ندارد، صحت آن بعید نیست.

(سؤال 1953) قطعه زمینی جهت کشاورزی از طرف هیأت واگذاری زمین به هفت نفر جانباز واگذار شده و با رضایت قرعه کشی و تقسیم نمودند و چون مسیر سیم فشار قوی در قسمتی از آن زمین می‎گذشت، کلیه اعضا توافق نمودند به کسانی که مسیر سیم در

ناوبری کتاب