صفحه ۲۸۹

مسائل اجاره

(سؤال 1940) آیا مستأجر مغازه پس از پایان مدت اجاره حق دارد به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت چیزی از مالک مغازه درخواست نماید؟ و آیا مالک ملزم به پرداخت آن است ؟

جواب: اگر مستأجر در ضمن اجاره شرط تجدید اجاره پس از پایان مدت نکرده باشد و غیر از مال الاجاره تعیین شده پول دیگری به عنوان سرقفلی یا مانند آن پرداخت نکرده باشد، پس از پایان مدت اجاره بدون رضایت مالک شرعی حق ادامه تصرف و مطالبه وجهی جهت تخلیه ندارد و احکام غصب بر ادامه تصرف جاری می‎باشد.

(سؤال 1941) شخصی خانه ای را اجاره کرده و در ضمن عقد یا قولنامه قید نشده که مستأجر به تنهایی استفاده نماید، آیا مستأجر می‎تواند یک طبقه آن خانه را به دیگری اجاره بدهد؟ و آیا می‎تواند پولی زاید بر اجاره اول دریافت کند؟

جواب: در فرض سؤال اگر ظاهر حال دلالت نداشته باشد بر این که بیشتر از یک خانوار در آن خانه سکونت نکنند، مستأجر می‎تواند با اجازه مالک قسمتی از آن را به دیگری اجاره بدهد؛ ولی نباید آن را به زیادتر از مبلغی که اجاره کرده اجاره دهد مگر این که کاری را در آن انجام داده باشد؛ و در این فرض مالک حق مطالبه اضافه از مستأجر ندارد.

(سؤال 1942) معمول است منزل را به اسم رهن به مبلغی مثلا هزار تومان در ماه اجاره می‎دهند و ضمن عقد اجاره شرط می‎کنند مبلغی قرض الحسنه به صاحب منزل بدهند، آیا این نوع معامله صحیح است ؟ و آیا مستأجر می‎تواند به مبلغ بیشتری منزل را به دیگری اجاره دهد؟

ناوبری کتاب