صفحه ۲۸۶

مسائل مضاربه

(سؤال 1930) مستدعی است شرایط صحت مضاربه را بیان فرمایید؟

جواب: باید پول جهت خرید و فروش در اختیار عامل قرار داده شود و سود حاصل طبق قرارداد بین صاحب سرمایه و عامل به طور کسر مشاع تقسیم شود؛ و اگر ضرر و زیانی بدون تقصیر و مسامحه عامل وارد شود، باید تمام آن از سرمایه کسر شود و عامل شریک در ضرر نمی باشد.

(سؤال 1931) مبالغی که به صورت مضاربه در بانکهای کشور می‎گذارند و ماهانه مبلغی را به صورت سود دریافت می‎کنند چه حکمی دارد؟

جواب: اگر به عنوان وام باشد و بانک طبق مقررات خود ملزم به پرداخت سود باشد جایز نیست؛ و اگر به عنوان امانت باشد و بدون شرط و انتظار بهره اجازه تصرف نیز بدهد، در این صورت نیز عنوان وام و قرض بر آن منطبق می‎شود ولی چون شرط و انتظار بهره در کار نیست اگر بانک سودی بدهد گرفتن آن مانعی ندارد.

(سؤال 1932) شخصی پولی را به صورت سپرده کوتاه مدت و یا بلندمدت در بانک می‎گذارد و هر ماه بانک طبق شرایط و ضوابط خاص بانکی مبلغی به صاحب پول می‎دهد؛ آیا گرفتن پول جایز است یا خیر؟

جواب: اگر به بانک اختیار و وکالت بدهد که به هر نحو صلاح می‎داند پول را به عنوان مضاربه سرمایه گذاری کند و در کارهای تجارتی و کشاورزی و صنعتی مصرف نماید و در صورت مجهول بودن سود حاصله در مصالحه آن وکالت داشته باشد و هر مقدار که صلاح بداند به صاحب پول بدهد ظاهرا مانعی ندارد.

(سؤال 1933) شخصی مبلغی پول به دیگری می‎دهد و می‎گوید شما از طرف من در یک سال استفاده کن و هر ماه مبلغ معینی به عنوان استفاده به من بده، آیا این قرارداد صحیح است ؟ و پولی که ماهانه دریافت می‎شود حلال است یا حرام ؟ البته شخص

ناوبری کتاب