صفحه ۲۸۱

جواب: اگر در ضمن عقد معامله شرط کنند که هر کس معامله را بخواهد فسخ کند در صورتی می‎تواند که فلان مبلغ را بپردازد اشکال ندارد.

(سؤال 1916) در مواردی که شرط جزایی صحیح است چنانچه مشروطعلیه بنا به علل خارج از اراده خود - مثل مریضی - نتوانست به شرط خود عمل کند، آیا محکوم به شرط جزایی می‎شود؟

جواب: اگر در معامله، غیر ارادی را استثناء نکرده باشند، آن را هم شامل می‎شود.

(سؤال 1917) در صورت امکان، قاعده کلی موارد صحت شرط جزایی را بیان فرمایید.

جواب: در هر موردی که شرط مستلزم ربا و یا حرام دیگری نشود صحیح است.

(سؤال 1918) اگر در ضمن عقد لازم شرط شود که هر گاه مبیع مستحق للغیر درآمد فلان مبلغ به مشتری داده شود، آیا مشروطعلیه مشغول الذمه می‎شود؟

جواب: در فرض سؤال اگر شرط مزبور در عقد لازم غیر از همین معامله باشد، اشکال ندارد و باید عمل شود. و حتی اگر بدون عقد لازم چنین تعهدی بشود، بنابراحتیاط به آن عمل شود.

(سؤال 1919) ضمانتی که مشتری از بایع می‎گیرد بابت سند سیم سرب، چه حکمی دارد؟

جواب: شرط مزبور صحیح است؛ و در صورت تخلف از شرط، خیار فسخ وجود دارد. و اگر برای تخلف مجازاتی را در ضمن عقد شرط کنند لازم العمل است.

(سؤال 1920) اگر شرط قرار دهند بر التزامات باطله مانند التزامات غیر مقدور و یا خلاف کتاب و سنت، چه حکمی دارد؟

جواب: شرط مزبور باطل و حرام است.

(سؤال 1921) حدود چهار سال قبل یک ماشین را به مبلغ معینی به کسی فروختم و قرار شد آن مبلغ را پس از یک ماه تحویل دهد و ماشین را تحویل بگیرد، اکنون بعد از چهار سال آن شخص از منطقه (افغانستان) فرار کرده است و ارزش پول افغانی نیز سقوط کرده؛ آیا من می‎توانم به خاطر دیرکرد معامله را فسخ یا مطالبه خسارت نمایم ؟

ناوبری کتاب