صفحه ۲۶

یعمل مثقال ذرة شرا یره.)سوره زلزال (99): آیات 7 و 8. اصولا به طور کلی آخرت و مراحل آن باطن همین دنیا و مراحل آن می‎باشد. (یعلمون ظاهرا من الحیوة الدنیا و هم عن الاخرة هم غافلون )سوره روم (30): آیه 7.

ج 2 - با توجه به مطالبی که در رابطه با شبهه دروغ گفتن حضرت ابراهیم (ع) بیان شد پاسخ این سؤال روشن می‎شود؛ به علاوه حضرت یوسف (ع) پیش از آن صحنه سازی، برادرش "بنیامین" را مطلع کرده بود و او را از برادری شان و طرحی که برای مصلحت او بود آگاه نموده بود، و او هیچ گاه به برادرش یوسف اعتراض نکرد و از آن اتهام نرنجید، و تنها برادران دیگر که از حقیقت امر آگاهی نداشتند اعتراض نمودند؛ و کسی که نسبت دزدی به آنان داد نیز خود حضرت یوسف نبود. و شاید منظور از نسبت دزدی به آنان ربودن حضرت یوسف از پدر بوده است که سابقا انجام شده بود. و بالاخره دروغ مصلحت آمیز و همچنین توریه دو امری است متعارف نزد عقلای جهان، چنانکه در داستان حضرت ابراهیم (ع) گذشت.

(سؤال 1004) یک مسلمان با توجه به عقیده اش به صفات خداوند اعتقاد دارد و یکی از این صفات قدرت خداست ولی یک مسأله پیش می‎آید و آن این است که چرا خداوند که قادر متعال است اجازه تحریف را به کتابهای الهی به غیر از قرآن داده است. اگر بخواهیم بگوییم که راه را برای آمدن قرآن باز کرده است در حق پیروان آن ادیان ظلم کرده است که این موضوع خودبه خود حذف می‎شود. اگر بگوییم این طور عمل کرده که انسانهای پیرو آن ادیان به دنبال تحقیق روند باز به احتمال تظلم خواهیم رسید.

جواب: در رابطه با سؤال جنابعالی به دو نکته اشاره می‎شود:

1 - خدای متعال دارای قدرت مطلقه است، ولی نظام عالم دارای مراتب و درجات متفاوت است. عالم مجردات به مجرد اراده خداوند موجود می‎شوند و طبعا قدیم می‎باشند و از ازل وابسته به وجود حق می‎باشند، ولی عالم طبیعت که نازلترین مراتب نظام هستی است عالم اسباب و مسببات مادی است، و هر موجود مادی علاوه بر قدرت مطلقه خداوند معلول اسباب و شرایط خاصی است، و مادامی که زمینه وجود آن معلول و شرایط مادی آن محقق نشود آن معلول محقق نمی شود، و در حقیقت

ناوبری کتاب