صفحه ۲۵۵

(سؤال 1865) چگونه می‎توان توجیه کرد که در سیستم حکومت اسلامی در یک جا از نظر حقوقی شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد می‎باشد؛ ولی در انتخابات یک زن برابر با یک مرد حق رأی دارد؟ آیا به نظر شما اگر در زمان حضرت محمد(ص) انتخابات وجود داشت زنان رأیشان هم وزن رأی مردان بود؟

جواب: شهادت طریقیت دارد برای اثبات حقوق دیگران؛ و چون معمولا زنان بیش از مردان در معرض فراموشی و یا تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار می‎گیرند حکم به تعدد آنها شده تا با تذکردادن دیگری حقی ضایع نشود، چنانکه در قرآن کریم آمده: (أن تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری.)سوره بقره (2): آیه 282. (مبادا یکی از آنان اشتباهی بکند، که در این فرض دیگری او را متذکر سازد.) ولی انتخاب نماینده مجلس به معنای وکیل قراردادن اوست در دفاع از حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موکلین، و زنان نیز همچون مردان دارای حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می‎باشند. پس می‎توانند جداجدا در انتخاب نماینده اقدام نمایند مانند توکیل در قضایای شخصی.

و بر این اساس پیامبراکرم (ص) پس از فتح مکه و بیعت با مردان، با زنان نیز بیعت نمودند؛ بدین گونه که قدحی از آب آوردند و حضرت دست خود را در آن فرو بردند و بعد زنان نیز دست در آن فرو بردند.

(سؤال 1866) جنابعالی که معتقد به جدایی دین از حکومت هستید، من در کتاب های دینی خوانده ام که پیامبر گرامی اسلام پایه دین را در سیاست گذاشت و پیامبر رهبر سیاسی و حکومتی بود، پس حالا چرا باید دین از سیاست جدا باشد. البته من خودم به جدایی دین از سیاست معتقدم.

جواب: هیچگاه من به جدایی دین از سیاست معتقد نبوده و نیستم، زیرا دستورات اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاقی نیست؛ بلکه از تتبع در کتاب و سنت به دست می‎آید که اسلام در همه نیازهای بشری و از جمله در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جزایی، حاکمیت و شرایط حکام و روش حکومت، دستور و

ناوبری کتاب