صفحه ۲۴۸

مسائل حکومتی

(سؤال 1848) حوزه فرمانروایی ولی فقیه تا چه حدی است ؟ و با فرض این که ولی فقیه به نظر عده ای اعلم باشد آیا حکم او در مورد مراجع تقلیدی که آنان نیز به نظر عده ای اعلم می‎باشند نافذ و جاری است ؟

جواب: به طور اجمال در غیر معصومین (ع) عقد بیعت با شرایطش مفید نوعی ولایت است؛ بنابراین حوزه ولایت بستگی دارد به این که در چه مورد و تا چه حد و در چارچوب کدام قانونی که میثاق بیعت است عقد بیعت انجام شده باشد. برای اطلاع بیشتر به جلد اول کتاب ولایت فقیه اینجانب، باب چهارم و فصل پنجم از باب پنجم مراجعه شود.و نیز می‎توان به جلد دوم کتاب "مبانی فقهی حکومت اسلامی" (ترجمه کتاب فوق الذکر) صفحه 305 به بعد مراجعه شود.

(سؤال 1849) در مواردی که فتوای مراجع تقلید یا بعضی از آنان با احکام جاری مملکتی معارض است کدام یک مقدم است ؟ و آیا همه احکام حکومتی مقدم است یا بعضی از آنها؟

جواب: در امور شخصی هر کس باید طبق فتوای مرجع تقلیدی که او را اعلم می‎داند عمل کند. ولی امور اجتماعی باید بر طبق احکامی که موافق فتوای مرجع اعلمی که سایر مراجع طراز اول و اکثریت قاطع مردم با او بیعت کرده اند اداره شود؛ و اگر چنین اکثریتی برای یک مرجع حاصل نشد احکام حکومتی باید موافق فتوای مراجعی که مورد بیعت مردم قرار گرفته اند و بیشترین مقلد را در سطح جامعه دارند صادر شود؛ پس در امور اجتماعی مملکت معارضه یا نیست و یا بسیار کم خواهد بود.

ناوبری کتاب