صفحه ۲۴۶

نحو ممکن نیست که او را طواف و سعی دهند، به نیابت او طواف و سعی را به جا آورند و پس از آن خودش تقصیر کند و از احرام خارج شود.

(سؤال 1843) نوعا در جماعت عامه رعایت اتصال نمی شود، آیا در فرض مزبور جماعت با آنها را مجزی می‎دانید یا خیر؟

جواب: در جماعت آنان باید اجزاء و شرایط نماز منفرد رعایت شود، و حمد و سوره نیز هر چند به نحو حدیث نفس خوانده شود.

(سؤال 1844) خانمی بدون توجه به وجوب غسل جنابت بر او به حج رفته و غسل واجبش را ترک کرده و بعد از حج متوجه شده است. حکم حج وی و حکم او در ارتباط با همسرش چیست ؟

جواب: اگر بتواند باید برگردد و محرم شود و هر سه طواف (طواف عمره و طواف حج و طواف نساء) را با نماز اعاده کند و احتیاطا سعی صفا و مروه را هم به دنبال هر طواف و نماز به جا آورد. و اگر خودش نمی تواند، به کسی نیابت بدهد که برایش انجام دهد. و در ارتباط با همسرش از آن وقتی که متوجه می‎شود نباید ارتباط داشته باشد، و اگر ارتباط پیدا کرد باید کفاره بدهد.

(سؤال 1845) تبعیض در مسائل حج تا چه اندازه مجوز دارد؟ آیا فردی که برای اولین بار جهت انجام مناسک حج به مکه مشرف می‎شود می‎تواند هر قسمت از مسائل را از یک مرجع تقلید کند؟ یعنی مجموعه مناسک حج را از چند مرجع تقلید نماید؟

جواب: حج عمل واحد است و تبعیض تقلید در عمل واحد محل اشکال است.

(سؤال 1846) بعضی افرادی که به مکه مشرف می‎شوند بچه های کوچک و شیرخوار و چندساله را همراه می‎برند، آیا واجب است که آنان را محرم نمایند یا مستحب است ؟

جواب: واجب نیست بچه ها را محرم نمایند؛ ولی مستحب است در وقت حج آنان را به احرام عمره تمتع و حج تمتع محرم نمایند و به لوازم آن مطابق دستورات عمل نمایند. و هر چند دلیلی برای محرم نمودن آنان به عمره مفرده نیافتم، ولی به قصد رجاء مانعی ندارد.

ناوبری کتاب