صفحه ۲۴۰

(سؤال 1813) زنی که عادت وقتیه و عددیه داشته و مثلا روز هفتم ماه پاک می‎شده همان روز هفتم پاک می‎شود و غسل می‎کند و اعمال عمره اش را به جا می‎آورد ولی روز بعد لک می‎بیند و غسل می‎کند و باقی اعمال عمره را به جا می‎آورد و روز بعد نیز لک می‎بیند و غسل می‎کند و سایر اعمال را انجام می‎دهد تا روز دهم و برای عرفات حرکت می‎کند و روز یازدهم باز هم لک می‎بیند؛ آیا حجش تمتع است یا به حج افراد عدول کند؟

جواب: در فرض سؤال، عمره تمتع او صحیح است و حج او حج تمتع می‎باشد.

(سؤال 1814) شخصی در میقات برای خودش محرم می‎شود و تلبیه می‎گوید، بعد به فکر می‎افتد که چون خودش حج واجب را در سالهای گذشته به جا آورده برای پدر یا مادر یا یکی از خویشاوندان دیگرش حج تبرعی به جا آورد؛ آیا می‎تواند از نیت اول عدول کند و دوباره به نیت شخص مورد نظر محرم شود؟

جواب: نمی تواند عدول کند.

(سؤال 1815) کسی که نیت عمره مفرده کرده اگر نیت عمره تمتع کند در حالی که وظیفه او حج تمتع بوده، آیا حج او اشکال دارد؟

جواب: بلی اشکال دارد.

(سؤال 1816) کسی که به احرام عمره مفرده وارد مکه می‎شود، در صورتی که احرام او در ماه های حج باشد آیا می‎تواند آن را عمره تمتع قرار دهد و به دنبال آن حج را به جا آورد (البته در حج استحبابی)؟

جواب: مانعی ندارد.

(سؤال 1817) کسی که حج افراد بر او واجب و متعین است و به قصد حج افراد در یکی از میقاتها محرم شده است، آیا می‎تواند نیت خود را به عمره تمتع تبدیل نماید و بعد از انجام آن حج تمتع به جا آورد؟ همچنین آیا می‎تواند حج افراد را به عمره مفرده تبدیل نماید و بعد از آن برای عمره تمتع محرم شود؟

جواب: اگر حج افراد بر او واجب باشد، باید حج افراد انجام دهد.

ناوبری کتاب