صفحه ۲۳۹

می‎بیند و غسل می‎کند و سایر اعمال را انجام می‎دهد تا روز دهم و برای عرفات حرکت می‎کند و روز یازدهم باز هم لک می‎بیند؛ آیا حجش تمتع است یا به حج افراد عدول کند؟

جواب: در فرض سؤال، عمره تمتع او صحیح است و حج او حج تمتع می‎باشد.

عدول در حج و عمره

(سؤال 1810) کسی که برای حج مستحب وارد مکه شده اگر ببیند وقت تنگ است، آیا می‎تواند به حج افراد عدول کند و حج افراد به جا آورد؟ و آیا عمره مفرده بر او واجب نیست ؟

جواب: اگر منظور این است که برای عمره تمتع محرم شده و پس از ورود به مکه به واسطه تنگی وقت نمی تواند اعمال عمره را انجام دهد، در این فرض عدول به حج افراد مانعی ندارد و چون حج او استحبابی بوده پس از اتمام حج، عمره مفرده بر او واجب نیست؛ و اگر منظور این است که بدون احرام وارد مکه شده است، در این فرض عدول صدق نمی کند.

(سؤال 1811) کسی قصد بیرون رفتن از مکه را داشته و به همین جهت از اول در میقات به نیت عمره مفرده محرم و وارد مکه شده و عمره مفرده را به جا آورده است، ولی بعدا از خارج شدن از مکه منصرف می‎شود؛ آیا این عمره از عمره تمتع کفایت می‎کند یا باید برگردد به میقات و برای عمره تمتع محرم شود؟

جواب: اگر در ماه های حج (شوال، ذیقعده و ذیحجه) انجام داده باشد می‎تواند با قصد و نیت، همان عمره را عمره تمتع قرار دهد.

(سؤال 1812) اگر بعد از نیت عمره و احرام مجددا برای عمره دیگر محرم شود - مثلا به نیت عمره مفرده محرم شده ولی بعدا نیت عمره تمتع کند و تلبیه بگوید - کدام عمره صحیح است ؟

جواب: اگر قبل از تلبیه از نیتش عدول کرده باشد، به قصد هر کدام تلبیه گفته باشد احرام طبق آن منعقد می‎شود.

ناوبری کتاب