صفحه ۲۳۶

جواب: اگر خون ادامه داشته باشد و بعد از غسل و وضو نتواند اعمال را بدون فاصله زیاد انجام دهد، در صورتی که می‎تواند بعد از وضو بدون فاصله زیاد اعمال را انجام دهد، هنگام عمل وضو بگیرد و یک تیمم بدل از غسل نیز احتیاطا ضمیمه وضو نماید؛ و اگر نمی تواند بعد از وضو نیز بدون فاصله زیاد اعمال را انجام دهد، یک تیمم بدل از وضو ضمیمه کند.

(سؤال 1796) زن مستحاضه که باید برای هر نماز و طواف غسل کند، طبق وظیفه اش غسل کرد و یا وضو گرفت و طواف را شروع کرد، بین طواف نماز ظهر شروع شد، نماز را خواند و بعد از نماز با همان طهارت اول طواف را ادامه داد؛ آیا طوافش صحیح است ؟

جواب: اگر در آن مدت خون منقطع بوده اشکال ندارد؛ و اگر استمرار داشته محل اشکال است.

(سؤال 1797) زنی که حیض نمی شود ولی هر دو ماه یک بار دوسه روزی لک و ترشحات می‎بیند وظیفه اش چیست ؟

جواب: اگر به مقدار سه روز - هر چند با آلوده بودن مجرا - نباشد، حکم استحاضه را دارد.

(سؤال 1798) زنهایی که برای جلوگیری از قاعدگی از قرص استفاده می‎کنند تا موقع طواف گرفتار حیض نباشند، چنانچه در ایام عادت یک یا دو لکه کمرنگ ببینند وظیفه شان چیست ؟ و آیا به طوافشان ضرر می‎زند؟

جواب: حکم استحاضه را دارد و در صورت عمل بر طبق وظیفه مستحاضه، ضرر به طواف نمی رساند.

(سؤال 1799) خانمها با خوردن قرص یا استعمال آمپول جلوی خون جاری را می‎گیرند و قطع می‎کنند، ولی بعد از قطع شدن روزی یک یا دو لکه خون می‎بینند، آیا حکم حائض را دارند یا مستحاضه یا وظیفه شان احتیاط است ؟

جواب: لکه دیدن آنان از حیث کمیت و کیفیت مختلف است، هر حالتی بدون خوردن قرص هر حکمی داشته باشد با خوردن قرص نیز همان حکم را دارد.

ناوبری کتاب