صفحه ۲۳۵

(سؤال 1792) اگر زنی به نیت عمره مفرده محرم شود و بعد از آن عادت شود و در همه روزهایی که می‎تواند در مکه باشد حیض باشد چه اعمالی باید انجام دهد؟ و اگر در آنجا اعمالی انجام نداده و فعلا به ایران آمده چه وظیفه ای دارد؟

جواب: باید برای طواف عمره و نماز آن نایب بگیرد و سعی و تقصیر را خودش انجام دهد، سپس برای طواف نساء و نماز آن نایب بگیرد؛ و اگر اعمال را انجام نداده و مراجعت کرده باشد بنابراحتیاط در احرام خود باقی می‎باشد و باید برگردد و انجام دهد.

(سؤال 1793) زنی روز هشتم ذیحجه خون می‎بیند و خیال می‎کند حیض است، نیتش را تبدیل به حج افراد می‎کند ولی بعد که به عرفات می‎رود متوجه می‎شود که استحاضه است؛ وظیفه او چیست ؟

جواب: اگر وقت ندارد که برگردد و عمره تمتع را انجام دهد، باید حج افراد و بعد از آن عمره مفرده انجام دهد.

(سؤال 1794) زنی که عادت ماهانه اش مثلا شش روز بوده است در حال عادت برای عمره تمتع محرم می‎شود و روز هشتم ذیحجه که روز ششم عادت اوست پاک می‎گردد و غسل می‎کند و اعمال عمره تمتع را انجام می‎دهد و برای حج تمتع محرم می‎شود، ولی ظهر روز نهم در عرفات لکه ای به صفات حیض می‎بیند و نمی داند که آیا ادامه دارد تا پس از ده روز استحاضه حساب شود و اعمال قبلی او صحیح باشد یا قبل از تمام شدن ده روز قطع می‎شود تا حکم حیض را داشته باشد؛ وظیفه او چیست ؟ و در همین فرض اگر در مشعر لکه ای ببیند چه کند؟

جواب: اعمال حج را به نیت مافی الذمه انجام دهد؛ پس اگر خون از ده روز تجاوز کرد عمره تمتع او صحیح و حج او تمتع می‎باشد، و اگر تجاوز نکرد حج او حج افراد می‎باشد و باید بعد از اعمال حج عمره مفرده انجام دهد.

(سؤال 1795) زن مستحاضه که باید غسل کند و وضو بگیرد با این کار فاصله ای بین غسل و وضو و بین اعمال او پیش می‎آید و شاید طولانی هم باشد، مثلا باید برود منزل غسل کند و برگردد؛ آیا این فاصله اشکال ندارد؟

ناوبری کتاب