صفحه ۲۳۳

(سؤال 1783) اگر تقصیر را در عمره مفرده از روی جهل یا فراموشی به جا نیاورد و طواف نساء را نیز ترک کند و بعد برای عمره تمتع به مسجد شجره برود و محرم شود و عمره تمتع را به جا آورد و بعد متوجه نقص کار خود شود تکلیف او چیست ؟ با داشتن فرصت برای اعاده عمره تمتع و نداشتن فرصت چطور؟

جواب: اگر در ماه های حج محرم شده و به نیابت دیگری نبوده، عمره تمتع و حج او صحیح است؛ ولی بنابراحتیاط واجب طواف نساء و نماز آن را انجام دهد.

(سؤال 1784) شخصی در اثنای عمره مفرده و در شوط پنجم سعی مریض شده و نتوانسته عمره را تمام کند، او را به ایران برده اند و بعد از بهبودی نتوانسته به مکه برگردد، وظیفه اش چیست ؟ ضمنا کسی نایب او شده تا عملی که وظیفه اوست و او را از احرام خارج می‎کند به جا آورد.

جواب: در فرض سؤال، نایب سعی را تکمیل کند و بنابراحتیاط یک سعی کامل نیز به نیابت او انجام دهد، سپس خود او در هر کجا که هست تقصیر نماید و بعد از آن نایب او طواف نساء و نماز آن را به جا آورد.

(سؤال 1785) کسی که عمره مفرده به جا آورده و بدون انجام طواف نساء به مدینه آمده فعلا می‎خواهد برای عمره تمتع محرم شود، آیا جایز است بدون انجام طواف نساء محرم شود و بعد از انجام عمره تمتع طواف نساء را به جا آورد؟

جواب: مانعی ندارد.

(سؤال 1786) کسی که عمره مفرده انجام داده است، آیا می‎تواند در فاصله کمتر از یک ماه بدون احرام از میقات تجاوز کند؟

جواب: اگر در همان ماه قصد مراجعت به مکه داشته باشد احرام واجب نیست.

(سؤال 1787) شخصی چند عمره مفرده به جا آورده و برای هیچ کدام طواف نساء نکرده، آیا یک طواف نساء برای عمره های انجام شده کافی است یا باید برای هر یک از آنها طواف نساء جداگانه به جا آورد؟

جواب: بنابراحتیاط برای هر کدام یک طواف نساء با نماز آن به جا آورد.

ناوبری کتاب