صفحه ۲۳۰

(سؤال 1766) اگر کسی در عمره تمتع از روی جهل تقصیر را ترک نماید و به وطن برگردد چه حکمی دارد؟

جواب: بنابراحتیاط حکم ترک عمدی را دارد؛ و چون به وطن برگشته است سال بعد عمره و حج تمتع را اعاده نماید.

(سؤال 1767) اگر کسی تقصیر را در عمره مفرده از روی عمدیا جهل یا فراموشی ترک کند و طواف نساء را انجام دهد وظیفه اش چیست ؟

جواب: در هر جا تقصیر کند کافی است؛ ولی بنابراحتیاط باید طواف نساء و نماز آن را اعاده کند و اگر خودش نمی تواند به مکه برگردد نایب بگیرد.

(سؤال 1768) آیا بین عمره تمتع و حج تمتع، ماشین کردن سر جایز است ؟

جواب: با ماشین ته زن نباید ماشین کند.

(سؤال 1769) بین عمره تمتع و حج که جایز نیست سر را بتراشد، آیا تراشیدن سر کفاره دارد یا خیر؟

جواب: اگر از روی جهل یا نسیان باشد کفاره ندارد؛ و در صورت علم و عمد بنابراحتیاط یک گوسفند کفاره دارد.

(سؤال 1770) شخصی طواف عمره را به جا آورده و بدون نماز سعی و تقصیر کرده است، تکلیف او چیست ؟

جواب: باید بعد از نماز و سعی، تقصیر را اعاده نماید و اگر تقصیر او از روی سهو یا جهل بوده کفاره ندارد.

(سؤال 1771) آیا کسی که تقصیر او محکوم به باطل بودن است و بعد از آن محرمات احرام را به جا آورده و جاهل به مسأله بوده، باید کفاره بدهد یا خیر؟

جواب: کفاره ندارد؛ مگر در صید.

(سؤال 1772) کسی که در عمره تمتع بعد از سعی، تقصیر کرده و بعد شک می‎کند که تقصیرش صحیح بوده یا نه، آیا اشکالی در اعمال او وجود دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

ناوبری کتاب