صفحه ۲۲۹

حلق و تقصیر

(سؤال 1761) اگر کسی در اثر ندانستن مسأله پس از قربانی از احرام خارج شود و بعد از مدتی متوجه اشتباه خود گردد، آیا لازم است جهت حلق و یا تقصیر مجددا محرم شود یا می‎تواند حلق یا تقصیر را بدون احرام انجام دهد؟ و اگر در آن حال تقصیر کرده وظیفه اش چیست ؟

جواب: تا زمانی که حلق یا تقصیر را انجام نداده است از احرام خارج نمی شود؛ و اگر از روی جهل به مسأله لباس دوخته پوشیده باشد به محض متوجه شدن مسأله باید آن را بیرون بیاورد؛ و کفاره ندارد. بلی برای افرادی که حلق متعین نیست در صورتی که زمان تقصیر کوتاه تر از زمان بیرون آوردن لباس دوخته باشد، می‎توانند فورا تقصیر کرده و از احرام خارج شوند.

(سؤال 1762) شخصی در عمره تمتع به جای تقصیر از روی جهل یک مو از بدن خود کنده و اکنون متوجه شده است، آیا حج او اشکال دارد؟

جواب: محتمل است حج او بدل به حج افراد شده باشد، بنابراین احتیاط در این است که پس از اتمام حج یک عمره مفرده انجام دهد و اگر حج تمتع بر او واجب بوده در هر سالی که متمکن شد آن را انجام دهد. و در هر حال فعلا از احرام خارج شده است.

(سؤال 1763) کسانی که طواف و سعی را بر وقوفین مقدم می‎دارند اگر بعد از سعی تقصیر نمودند، آیا موجب محل شدن و یا کفاره می‎گردد؟

جواب: از احرام خارج نمی شوند و اگر از روی سهو یا جهل بوده کفاره هم ندارد.

(سؤال 1764) اگر کسی تقصیر را به ریا انجام دهد، آیا عمره اش باطل می‎شود؟ و به هرحال وظیفه اش چیست ؟

جواب: علاوه بر معصیت، احکام ترک تقصیر بر آن مترتب می‎شود.

(سؤال 1765) اگر کسی در اثنای سعی تقصیر نماید، وظیفه اش چیست ؟

جواب: باید سعی را تمام کند و بعد تقصیر را اعاده نماید؛ و اگر موالات به هم خورده باشد، احتیاطا بعد از اتمام ابتدا سعی و سپس تقصیر را اعاده نماید.

ناوبری کتاب