صفحه ۲۲۵

(سؤال 1741) آیا می‎توان قبل از تکمیل رمی یک جمره، جمره بعدی را رمی نمود؟ مثلا چهار عدد سنگ به اولی زد و مشغول رمی بعدی شد؟

جواب: اگر عمدا قبل از تکمیل رمی جمره سابق، جمره بعدی را رمی کند کافی نیست.

(سؤال 1742) اگر بعد از انداختن سنگ به هر سه جمره یقین کند که یکی از آنها را از هفت سنگ کمتر زده تکلیف او چیست ؟

جواب: اگر قبل از انصراف از رمی جمره عقبه یقین کند، تکمیل رمی جمره عقبه کافی است؛ و اگر بعد از انصراف یقین کند، در این فرض نیز کفایت رمی آن به واسطه انحلال علم اجمالی بعید نیست، گرچه احتیاط بهتر است.

(سؤال 1743) اگر شخصی قبل از رمی به حال بیهوشی و اغماء درآید بعضی فرموده اند: "ولی او یا دیگری برای او رمی نماید"؛ آیا این نیابت تبرعی برای طواف و سعی هم صحیح و مجزی است ؟ مثلا اگر قبل از طواف سکته کند، و یا حال جنون پیدا نماید به طوری که درک نداشته باشد آیا جایز است کسی تبرعا نیابت کند؟

جواب: مجزی نیست.

(سؤال 1744) در گذشته جمرات به شکل فعلی نبوده و ظاهرا بعدا قطورتر درست شده است؛ بنابراین در رمی جمره عقبه چرا باید فقط قسمت سنگچین وسط دیوار سیمانی را رمی نمود و رمی دیوار سیمانی جایز نیست ؟

جواب: گرچه رمی سنگچین که به شکل ستون می‎باشد قدر متیقن است ولی ظاهرا با توجه به صدق عرفی "جمرات سه گانه" بر محلهای سه گانه هرچند توسعه داده شوند، رمی آنها - ان شاءالله - مجزی است.

قربانی

(سؤال 1745) اگر کسی به انسان نیابت دهد که برای او قربانی کند و مجتهد ایشان در قربانی به شرایط اضافی قائل باشد، آیا لازم است نسبت به قربانی جهت او مطابق فتوای مجتهد منوب عنه عمل شود یا طبق نظر مجتهد نایب نیز کفایت می‎کند؟

ناوبری کتاب