صفحه ۲۲۴

روز یازدهم اول رمی جمره عقبه را قضا کنند و بعد وظیفه روز را انجام دهند. ضمنا جهت رعایت ترتیب، قربانی و تقصیر را تأخیر بیندازند و روز یازدهم بعد از رمی جمره عقبه انجام دهند.

(سؤال 1736) کسی که می‎خواهد به نیابت دیگری رمی جمرات کند آیا کافی است که هر جمره ای را اول برای خودش رمی کند و پس از آن به نیابت دیگران رمی نماید و بعد جمره وسطی و عقبه را هم همین طور، یا باید او هر سه جمره را برای خودش رمی کند و بعد برای دیگران ؟

جواب: فرض اول نیز صحیح است.

(سؤال 1737) کسی که نمی تواند در روز عید رمی کند آیا می‎تواند قبل از رمی، حلق نماید و روز دیگر رمی کند؟

جواب: در فرض سؤال امر دایر بین سقوط ترتیب و تأخیر حلق از روز عید است، که تخییر محتمل است؛ ولی احتیاط در تأخیر حلق است.

(سؤال 1738) سنگریزه هایی در مشعر موجود است و معلوم است از خارج از مشعر آورده اند و معلوم نیست که از حرم است یا از خارج حرم؛ آیا می‎توان برای رمی از آنها استفاده کرد یا نه ؟

جواب: باید احراز کند که از سنگریزه های حرم است.

(سؤال 1739) زنی که احتمال بدهد رمی باعث قاعدگی او می‎شود آیا جایز است برای رمی نایب بگیرد؟

جواب: مجرد قاعدگی عذر نیست؛ مگر این که عوارض مجوز نایب گرفتن داشته باشد.

(سؤال 1740) اگر کسی می‎داند یک روز رمی را ترک کرده است ولی نمی داند که روز دهم بوده یا یازدهم و یا دوازدهم، وظیفه اش چیست ؟

جواب: اگر قبل از مغرب روز دوازدهم متذکر شود، هر سه جمره را به قصد همان روز رمی کند؛ و اگر بعد از مغرب آن روز متذکر شود، هر سه جمره را به ترتیب به قصد مافی الذمه رمی نماید.

ناوبری کتاب