صفحه ۲۲۳

رمی جمرات

(سؤال 1731) کسانی که به عنوان راهنما همراه معذورین در شب جهت رمی جمره می‎روند، از آنجا که راه چادرها تا جمرات زیاد است و باعث خستگی زیاد می‎شود آیا می‎توانند رمی خویش را نیز انجام دهند یا خیر؟ و اگر نایب باشند رمی ایشان چه حکمی دارد؟

جواب: اگر از رمی در روز معذور باشند، رمی در شب مانعی ندارد؛ ولی کافی بودن عمل نیابی معذور محل اشکال است.

(سؤال 1732) آیا جایز است زنانی که می‎توانند در روز رمی کنند به علت کثرت جمعیت و قرار گرفتن بین مردهای نامحرم در شب رمی نمایند، یا رمی در شب برای آنها متعین است ؟ و اگر در روز رمی کنند چه حکمی دارد؟

جواب: اگر رمی در روز برای آنها مستلزم حرج و مفسده نباشد باید در روز رمی کنند؛ و تماس قهری با نامحرم از روی لباس بدون تلذذ و ریبه اشکال ندارد.

(سؤال 1733) کسی از رمی در روز عاجز است ولی در شب می‎تواند رمی کند، آیا در روز نایب بگیرد یا شب خودش رمی کند؟

جواب: باید خودش در شب رمی کند؛ ولی جمع بین آنها احوط است.

(سؤال 1734) در مسأله قبل بنابر فرض دوم که خودش در شب رمی کند، آیا وظیفه او رمی در شب است یا این که روز سیزدهم تمام جمرات را در روز رمی کند و روز سیزدهم عجزی در کار نیست ؟

جواب: شب یازدهم و دوازدهم مقدم بر روز سیزدهم است؛ و در صورت ترک آن با عذر و یا بدون عذر روز سیزدهم رمی کند.

(سؤال 1735) زنهایی که از وقوف اختیاری مشعر عاجز می‎باشند آیا جایز است نایب شوند؟ و آیا می‎توانند در شب رمی جمره نمایند؟ یا برای رمی جمره کسی را نایب بگیرند؟

جواب: رمی جمره را باید خودشان روز عید انجام دهند؛ و اگر روز عید نتوانستند،

ناوبری کتاب