صفحه ۲۲۰

(سؤال 1716) شخصی در حال سعی کردن بوده که متوجه شده مقداری را که برای هروله علامتگذاری کرده اند به طور عادی سعی کرده است، از آنجا که گمان می‎کرده هروله لازم است برمی گردد و آن مقدار را با هروله تکرار می‎کند؛ آیا سعی او اشکال دارد؟

جواب: اگر آن مقدار را به قصد احتیاط اعاده کرده باشد اشکال ندارد؛ و اگر با نیت جزمی بوده اشکال دارد و احتیاط در اعاده سعی است.

(سؤال 1717) شخصی شوط سوم سعی را به هم زده و با فاصله اندکی هفت شوط دیگر به جا آورده و تقصیر نموده است، آیا این سعی صحیح است ؟

جواب: اگر فاصله کم بوده و به قدری صبر نکرده که موالات به هم بخورد، بنابراحتیاط باید سعی و تقصیر را اعاده نماید.

(سؤال 1718) گاهی انسان در اثر ازدحام جهت رفتن برای سعی ناچار است از مسجدالحرام عبور کند، در این صورت تکلیف زنهای حائض و نفساء چیست ؟ آیا برای سعی هم مثل طواف نایب بگیرند؟

جواب: عبور از مسجدالحرام برای سعی صحیح نیست و برای زنها جایز نیست و اگر بدون عبور از مسجدالحرام سعی ممکن نباشد و تأخیر آن هم تا آخرین زمان امکان مقدور نباشد باید نایب بگیرند.

(سؤال 1719) اگر از مروه شروع و به صفا ختم کرده و بعد فهمیده است وظیفه او چیست ؟ بخصوص اگر تقصیر کرده باشد؟

جواب: باید سعی و تقصیر را اعاده نماید.

(سؤال 1720) اگر کسی یقین کند که هفت شوط سعی بین صفا و مروه را تمام کرده است ولی بعد از تقصیر متوجه می‎شود که پنج شوط بوده، آیا کل سعی را باید از سر بگیرد یا دو شوطی را که ناقص بوده است باید تکمیل کند؟ و آیا تقصیر را هم باید دو مرتبه انجام دهد؟

جواب: اگر زیاد طول نکشیده باشد، سعی را تکمیل کند و تقصیر را اعاده نماید؛ و اگر طول کشیده باشد، احتیاطا آن سعی را تکمیل کند و پس از آن سعی و تقصیر را اعاده نماید.

ناوبری کتاب