صفحه ۲۱۷

(سؤال 1702) اگر کسی نماز طواف را در غیر مقام ابراهیم (ع) بخواند و با اعتقاد به صحیح بودن آن بقیه اعمال را انجام دهد وظیفه او چیست ؟

جواب: نماز را در پشت مقام اعاده کند و بقیه اعمال او صحیح است.

(سؤال 1703) آیا جایز است که نماز طواف واجب را احتیاطا به نماز یومیه و یا به نماز طواف مستحب امام اقتدا کرد یا جایز نیست و فقط باید نماز طواف واجب باشد؟

جواب: اقتدا به نماز یومیه یا نماز طواف واجب به قصد رجاء در صورت عدم اکتفا به آن و اعاده آن به نحو فرادی مانعی ندارد؛ ولی اقتدا به نماز طواف مستحب صحیح نیست.

(سؤال 1704) آیا "صلاة معادة""صلاة معادة" به نمازی می‎گویند که بر انسان واجب بوده و به جا آورده است و دوباره بخواهد آن را بخواند. در نماز طواف واجب مشروع است ؟

جواب: مشروعیت آن محرز نیست، ولی به قصد رجاء مانعی ندارد.

(سؤال 1705) کسی که هر چه کوشش می‎کند موارد غیر صحیح قرائت خود را تصحیح نماید نمی تواند و نیز شخص دیگری را جهت اقتداکردن و یا تلقین نمودن قرائت صحیح پیدا نمی کند، وظیفه اش چیست ؟

جواب: باید به هر نحوی که می‎تواند بخواند و بنابراحتیاط نایب هم بگیرد.

(سؤال 1706) در مناسک حج مسأله 454 در مورد کسی که قرائت و اذکار نمازش صحیح نیست فرموده اید: "نماز طواف را احتیاطا به شخص عادلی اقتدا کند." در صورتی که در حاشیه عروة صفحه 354 به جماعت خواندن نماز طواف را مورد اشکال دانسته و فرموده اید: "بل فی اصل الجماعة فی صلوة الطواف اشکال". حال سؤال این است که:

اولا - تهافتی بین حاشیه عروه و مناسک وجود دارد یا نه ؟

ثانیا - این احتیاط چه نوع احتیاطی است ؟

جواب: عمل به احتیاط در مناسک لازم نیست. و کسی که نماز او صحیح نیست کافی است خودش فرادی بخواند و نایب هم بگیرد. و بالاخره مطلب حاشیه عروة درست است؛ چون در جماعت اطلاقاتی که شامل نماز طواف هم بشود نداریم، و هیچگاه نیز جماعت در آن معهود نبوده است.

ناوبری کتاب