صفحه ۲۱۶

جواب: ادامه دادن نماز در حال شک صحیح نیست؛ ولی اگر طواف و سعی را در حال شک به امید این که شک او مبدل به یقین شود ادامه دهد، در صورت تبدل شک به یقین صحیح بودن آن بعید نیست.

(سؤال 1698) در مواردی که شخص در عدد شوطها شک می‎کند اگر تجدید طواف نماید و در اثنای آن کشف شود که طواف اول شش شوط بوده تکلیف او چیست ؟

جواب: طوافی را که دوباره شروع کرده است رها نماید و طواف اول را تکمیل کند.

نماز طواف

(سؤال 1699) در موقعی که شخص طواف می‎کرده در اثر زیادی جمعیت نتوانسته است نزدیک مقام نماز بخواند و در آن وقت چاره ای نداشته، آیا نماز او صحیح است یا خیر؟ و در صورت امکان خواندن نماز در نزدیک مقام، اعاده آن در همان روز یا روزهای دیگر لازم است ؟

جواب: اگر در محل نزدیک ممکن نبوده، صحیح است و اعاده آن لازم نیست.

(سؤال 1700) چند سال قبل به مکه معظمه مشرف شدم و نماز طواف عمره مفرده و طواف نساء را فراموش کردم و در تعداد شوطهای طواف حج هم در شک می‎باشم؛ لطفا مرا راهنمایی کنید؟

جواب: اگر برگشتن به مکه حرج و مشقت ندارد باید برگردید و نمازهایی را که نخوانده اید در پشت مقام بخوانید؛ و اگر حرج و مشقت دارد هر جا که هستید نمازها را بخوانید. و نسبت به شک در عدد شوطهای طواف به شک خود اعتنا نکنید.

(سؤال 1701) احیانا انسان می‎داند که اگر نماز طواف را شروع کند، طواف کننده ها می‎آیند و او را حرکت می‎دهند و جابجا می‎کنند، ولی در عین حال نماز را شروع می‎کند؛ آیا اگر این نماز را تمام کند صحیح است یا نه ؟

جواب: اگر بداند اشکال دارد؛ ولی اگر شک داشته باشد و به امید این که بتواند بخواند شروع کند اشکال ندارد.

ناوبری کتاب